กฎหมายและระเบียบกัญชาของประเทศไทย ปี 2565

“กัญชา” เป็นพืชที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และคนไทยทั่วไปรู้จักกันดีในฐานะพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำบัดโรค และมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม การประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้จัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ จึงทำให้กัญชากลายเป็นพืชสมุนไพรที่ผิดกฎหมาย 

อ่านต่อไป

การเพิกถอนมติที่ประชุม

เกณฑ์การเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด คือการลงมติโดยเจตนาไม่สุจริต มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต” นอกจากนี้ มาตราที่ 421 แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดีบวกันได้บัญญัติ“การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” พิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายเหล่านี้รวมกันได้ความว่า หากมติบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำโดยเจตนาไม่สุจริตของผู้ถือหุ้น อาจถูกศาลสั่งให้เป็นโมฆะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 186-188/2477 ศาลได้วางหลักเกณฑ์ว่า

อ่านต่อไป

การจำกัดอำนาจของกรรมการบริษัท

เมื่อนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย มักเห็นว่าการจ้างคนไทยเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการชาวต่างชาติเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่า โดยทั่วไป กฎหมายไทยมิได้กำหนดให้ บุคคลสัญชาติไทยต้องทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การรักษาไว้ซึ่งอำนาจการควบคุมคณะกรรมการบริษัทเป็นหนึ่งในวิธีที่นักลงทุนชาวต่างชาติใช้ปกป้องผลประโยชน์ของตนในบริษัทที่ส่วนใหญ่มีคนไทยเป็นเจ้าของ แต่อย่างไรตาม ในบางกรณีการมีคนไทยเป็นกรรมการบริษัทนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น กรนีที่พบบ่อยที่สุดกล่าวคือ นักลงทุนชาวต่างชาติเพิ่งจัดตั้งบริษัท แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานและ

อ่านต่อไป

การจดทะเบียนบริษัท: การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นองค์ประกอบสำคัญของกฎหมายว่าด้วยบริษัทของประเทศไทยตาม มาตรา 1144 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติ “บรรดาบริษัทจำกัด ให้มีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ด้วยกันจัดการตามข้อบังคับของบริษัท และอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวง” ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีบทบาทสำคัญ ในการบริการจัดการของบริษัทแม้ว่าจะเป็นทางอ้อมก็ตาม ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คือใครเป็นผู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีสิทธิลงนามของบริษัท (มาตรา 1172) ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของหุ้นทั้งหมด (มาตรา 1173) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้มงวดมากกว่าหลักเกณฑ์ในประมวล

อ่านต่อไป

การค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากการจัดจำหน่ายในประเทศไทย

นอกจากจะเป็นสถานที่ใช้ประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทต่างชาติยังเลือกประเทศไทยเป็นเขตอำนาจศาลเพื่อก่อตั้งธุรกิจ โดยไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงในบางกรณี เหตุผลที่บริษัทต่างชาติต้องการก่อตั้งบริษัทตนในประเทศไทย แต่ประกอบธุรกิจที่อื่นนั้น หลากหลายและซับซ้อน และอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของไทยเหนือเขตอำนาจศาลอื่น หรือเพียงเพราะทำเลที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลาง

อ่านต่อไป

การปฏิบัติตามข้อตกลงการห้ามประกอบธุรกิจแข่งขันกับนายจ้าง

ลักษณะที่พบได้บ่อยในการสัญญาจ้างแรงงานบรรดาผู้บริหารระดับสูงคือข้อตกลงการห้ามประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง ข้อตกลงดังกล่าวมักกำหนดให้เมื่อสัญญาการจ้างงานยุติลง ห้ามพนักงานประกอบธุรกิจแข่งขัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อสัญญาโดยทั่วไปจะกำหนดระยะเวลาหนึ่งต่อจากเวลาที่สัญญาจ้าง

อ่านต่อไป

Search the blog