Category: กฎหมายปกครอง

การค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากการจัดจำหน่ายในประเทศไทย

นอกจากจะเป็นสถานที่ใช้ประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทต่างชาติยังเลือกประเทศไทยเป็นเขตอำนาจศาลเพื่อก่อตั้งธุรกิจ โดยไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงในบางกรณี เหตุผลที่บริษัทต่างชาติต้องการก่อตั้งบริษัทตนในประเทศไทย แต่ประกอบธุรกิจที่อื่นนั้น หลากหลายและซับซ้อน และอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของไทยเหนือเขตอำนาจศาลอื่น หรือเพียงเพราะทำเลที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลาง

อ่านต่อไป

คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

โดยหลักทั่วไป ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ใช้บังคับการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประมวลรัษฎากรไทยใช้ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่จะใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 แทนที่จะยกเว้นภาษีทั้งหมด

อ่านต่อไป

Search the blog