Category: กฎหมายแพ่ง

การเพิกถอนมติที่ประชุม

เกณฑ์การเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด คือการลงมติโดยเจตนาไม่สุจริต มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต” นอกจากนี้ มาตราที่ 421 แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดีบวกันได้บัญญัติ“การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” พิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายเหล่านี้รวมกันได้ความว่า หากมติบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำโดยเจตนาไม่สุจริตของผู้ถือหุ้น อาจถูกศาลสั่งให้เป็นโมฆะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 186-188/2477 ศาลได้วางหลักเกณฑ์ว่า

อ่านต่อไป

การจดทะเบียนบริษัท: การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นองค์ประกอบสำคัญของกฎหมายว่าด้วยบริษัทของประเทศไทยตาม มาตรา 1144 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติ “บรรดาบริษัทจำกัด ให้มีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ด้วยกันจัดการตามข้อบังคับของบริษัท และอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวง” ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีบทบาทสำคัญ ในการบริการจัดการของบริษัทแม้ว่าจะเป็นทางอ้อมก็ตาม ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น คือใครเป็นผู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีสิทธิลงนามของบริษัท (มาตรา 1172) ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของหุ้นทั้งหมด (มาตรา 1173) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้มงวดมากกว่าหลักเกณฑ์ในประมวล

อ่านต่อไป

การปฏิบัติตามข้อตกลงการห้ามประกอบธุรกิจแข่งขันกับนายจ้าง

ลักษณะที่พบได้บ่อยในการสัญญาจ้างแรงงานบรรดาผู้บริหารระดับสูงคือข้อตกลงการห้ามประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง ข้อตกลงดังกล่าวมักกำหนดให้เมื่อสัญญาการจ้างงานยุติลง ห้ามพนักงานประกอบธุรกิจแข่งขัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อสัญญาโดยทั่วไปจะกำหนดระยะเวลาหนึ่งต่อจากเวลาที่สัญญาจ้าง

อ่านต่อไป

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทภายใต้กฎหมายไทย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในกฎหมายของประเทศอื่นๆ แม้ว่า โดยปกติห้างหุ้นส่วนจะไม่อาจจัดตั้งขึ้นโดยนักลงทุนชาวต่างชาติ เพราะความยุ่งยากที่เกิดขึ้น จากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติปี พ.ศ. 2542 กล่าวโดยทั่วไป

อ่านต่อไป

การถือครองที่ดินกับคู่สมรสชาวต่างชาติ

ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินเป็นเรื่องของตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยบุคคลสัญชาติไทยที่สมรสชาวต่างชาติ ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน การที่บุคคลสัญชาติไทยถือครองที่ดินในฐานะตัวแทนเพื่อประโยชน์ของชาวต่างชาติ เป็นการกระทำผิดกฎหมายทางอาญา งานเขียนโดยกรมที่ดินได้เสนอแนวทางในการพิจารณาทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเมื่อพบว่าคู่สมรสชาวไทย ถือครองที่ดินแทนคู่สมรส

อ่านต่อไป

Search the blog