กฎหมายครอบครัว: ผู้ปกครองมีสิทธิในการดูแลบุตรอย่างไร

หลังจากการหย่าโดยความยินยอม ข้อตกลงการหย่าอาจถูกแนบไว้กับหนังสือรับรองการหย่าและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายตามมาตราที่ 1566(4) และ 1520 วรรคที่ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากคู่สมรสมีบุตรร่วมกัน ข้อตกลงที่สำคัญที่สุดที่ทั้งคู่ตกลงกันไว้ คือ บุคคลใดจะมีสิทธิในการดูแลเลี้ยงดูบุตร อย่างไรก็ดี หากภายหลัง

อ่านต่อไป

การจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ

ตามประมวลที่ดินแห่งประเทศไทย การที่บุคคลชาวไทยที่เป็นตัวแทนชาวต่างชาติในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดบทลงโทษทางอาญาทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ตามมาของการเป็น “ตัวแทนถือครองที่ดิน” คือที่ดินที่ถูกถือโดยบุคคลสัญญาชาติไทยเพียงแต่ในนามจะต้องถูกจำหน่ายออกไป

อ่านต่อไป

การได้มาซึ่งที่ดินในประเทศไทยโดยรัฐบาลต่างชาติ

การได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคารชุดในประเทศไทยโดยรัฐบาลต่างชาติสำหรับการใช้งานราชการ เช่น สำหรับการใช้เป็นสถานทูตหรือสถานกงสุล จะไม่ครอบคลุมถึงกฎหมายเฉพาะ ดังนั้นในกรณีที่รัฐบาลต่างชาติมีความประสงค์จะได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อการใช้ในทางราชการ การได้มาดังกล่าวต้องกระทำการโดยอาศัยข้อตกลงระหว่าง 2 ชาติ แม้ว่าจะไม่ตกอยู่ภายใต้ของเงื่อนไขตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

อ่านต่อไป

การถือครองที่ดินกับคู่สมรสชาวต่างชาติ

ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินเป็นเรื่องของตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยบุคคลสัญชาติไทยที่สมรสชาวต่างชาติ ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน การที่บุคคลสัญชาติไทยถือครองที่ดินในฐานะตัวแทนเพื่อประโยชน์ของชาวต่างชาติ เป็นการกระทำผิดกฎหมายทางอาญา งานเขียนโดยกรมที่ดินได้เสนอแนวทางในการพิจารณาทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเมื่อพบว่าคู่สมรสชาวไทย ถือครองที่ดินแทนคู่สมรส

อ่านต่อไป

การพัฒนาโรงแรมหรูสำหรับการให้เช่าในประเทศไทย

กฎหมายไทยมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนโครงการอาคารชุดภายใต้ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ดังนั้นรูปแบบโครงการที่ได้รับความนิยม บริเวณพื้นที่รีสอร์ทของประเทศไทยก็คือ อาคารชุดที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ซึ่งมักจะดำเนินการโครงการเป็นโรงแรมหรู โดยปกติ นักลงทุนที่ซื้อห้องชุดในโครงการดังกล่าวจะไม่ใช้เป็นที่พักอาศัยส่วนบุคคล แต่ต้องการที่จะเก็บค่าเช่าจากการให้เช่าห้องชุดระยะสั้นนั้นๆ

อ่านต่อไป

ข้อกำหนดสกุลเงินตราต่างประเทศสำหรับซื้อห้องชุด

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งถูจำกัดการถือครองห้องชุดโดยชาวต่างชาติในประเทศไทย แต่โดยทั่วไปจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร หรือผู้ที่เดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการถอนสกุลเงินตราต่างประเทศ ข้อบังคับของกรมที่ดินเรื่องการถือครองห้องชุดของชาวต่าวด้าว พ.ศ. 2547 ได้วางข้อกำหนดเกี่ยวกับสกุลเงินตราต่างประเทศ ไว้ดังนี้

อ่านต่อไป

Search the blog