วิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย: พยานบอกเล่า

คำรับสารภาพของจำเลยแก่ตำรวจ หลังจากที่เขาหรือเธอถูกจับกุมอยู่ภายใต้ข้อห้ามรับฟังพยานบอกเล่าและไม่มีน้ำหนักใด ๆ ต่อศาลในระหว่างการพิจารณาคดี นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่มีประจักษ์พยานอันจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดทางอาญาจริง บันทึกการถูกจับกุมของจำเลย เช่นเดียวกับบันทึกคำรับสารภาพของจำเลยถือเป็นพยานบอกเล่าและต้องห้ามมิให้รับฟัง

อ่านต่อไป

ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย

ลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยคือ การแบ่งแยกระหว่างหุ้นส่วนผู้รับผิดจำกัดกับหุ้นส่วนผู้จัดการ แตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งหุ้นส่วนทั้งหมดรับผิดในหนี้สินร่วมกันอย่างไม่จำกัด ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการหรือหุ้นส่วนอื่นจะถูกสันนิฐานว่ารับผิดในหนี้สินร่วมกันโดยไม่จำกัด ในขณะที่หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดจะรับผิดเฉพาะจำนวนเงินที่พวกเขาลงหุ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นที่สำคัญซึ่งหุ้นส่วนจำกัด

อ่านต่อไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสนธิสัญญาทางไมตรี

จุดประสงค์ของบทความนี้ คือการตอบคำถามที่มักถูกยกมาถามเป็นประเด็น โดยลูกความอันเกี่ยวกับสนธิสัญญาทางไมตรี ระหว่างราชอาณาจักรไทย-สหรัฐอเมริกา ที่อนุญาตให้พลเมืองและบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดส่วนใหญ่แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ พ.ศ. 2542 แม้ว่าความหมายของสนธิสัญญาทางไมตรีนั้นค่อนข้างจะตรงไปตรงมา

อ่านต่อไป

คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

โดยหลักทั่วไป ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ใช้บังคับการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประมวลรัษฎากรไทยใช้ระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่จะใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 แทนที่จะยกเว้นภาษีทั้งหมด

อ่านต่อไป

บทนำการวางแผนการถ่ายโอนเทคโนโลยี

นักลงทุนชาวต่างชาติในประเทศไทย ผู้ที่จะลงทุนส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้ มีทางเลือกในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจชาวต่างชาติ หากธุรกิจเช่นว่านั้นถูกจำกัดโดยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจต่างชาติ พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การยื่นขอใบอนุญาตได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตต้องเสนอแผนการถ่ายโอนเทคโนโลยี

อ่านต่อไป

ผลกระทบของภาษีเงินได้สำหรับการให้กู้ยืมระหว่างบริษัทเอกชน

แนวคำวินิจฉันกรมสรรพากรลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้ให้คำแนะนำเรื่องผลกระทบของภาษีเงินได้สำหรับการให้กู้ยืมระหว่างบริษัทเอกชน จากข้อเท็จจริง บริษัท ก. เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ได้ระบุจำนวนทุนจดทะเบียน โดยไม่มีสำนักงานสาขา มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มวันที่

อ่านต่อไป

Search the blog