ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะ

การเปลี่ยนสถานะเพื่อการพำนักถาวรในสหรัฐฯสามารถอ้างสิทธิ์ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ท่านได้ทำการยื่นขอ ท่านไม่สามารถเป็นผู้พำนักถาวรโดยใช้วีซ่าชั่วคราว (Non-immigrant Visa) แม้ว่าท่านสามารถเป็นผู้พำนักถาวรโดยใช้วีซ่าถาวร (Immigrant Visa) ได้ โดยทั่วไปท่านสามารถเป็นผู้พำนักถาวรได้โดยยึดตามการสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัวหรือนายจ้าง หรือสถานะของท่านในฐานะเป็นผู้ลี้ภัย

สำหรับผู้ถือวีซ่า K1 และ วีซ่า K2

หากท่านมีวีซ่า K1 หรือวีซ่าสมรสแล้ว ท่านมีสิทธิ์ในการยื่นขอเปลี่ยนสถานะได้หลังจากการสมรส ขณะเดียวกันวีซ่า K2 ของบุตรที่ยังมิได้ทำการสมรสของคู่หมั้นก็สามารถมีสิทธิ์ขอยื่นเปลี่ยนสถานะได้เช่นเดียวกัน โดยท่านจะกลายเป็นผู้พำนักแบบมีเงื่อนไขเป็นเวลา 2 ปีแรกของการสมรส

สำหรับผู้ถือวีซ่า K3 และ วีซ่า K4

หากท่านมีวีซ่า K3 แล้ว ท่านมีสิทธิ์ในการกรอกฟอร์มเอกสาร I-485 และปรับเปลี่ยนสถานะของท่านได้ทุกเมื่อหลังจากท่านเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ แต่ท่านจะยังคงมีการพำนักแบบมีเงื่อนไขหากท่านไม่ได้แต่งงานมาอย่างน้อย 2 ปี ในขณะที่วีซ่า K4 ก็สามารถมีสิทธิ์ในการยื่นขอการเปลี่ยนสถานะได้เช่นเดียวกัน ทั้งหลังจากที่ท่านเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯพร้อมๆกันหรือหลังจากที่พลเมืองสหรัฐกรอกเอกสารคำร้องให้แก่ท่าน เช่นเดียวกับผู้ถือวีซ่า K3 ท่านจะยังคงมีการพำนักแบบมีเงื่อนไขหากระยะเวลาการแต่งงานของท่านน้อยกว่า 2 ปี

สำหรับผู้ถือวีซ่า CR-1

หากท่านเป็นผู้ถือวีซ่า CR1 ท่านถือว่าได้รับการพำนักแบบมีเงื่อนไข ใบเขียวของท่านจะสิ้นสุดอายุภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ ทั้งท่านและคู่สมรสของท่านจะต้องยื่นขอการจะสละทิ้งเงื่อนไขในการพำนักถาวรของท่านนี้พร้อมกัน โดยนับจากการแต่งงานภายใน 90 วันก่อนที่ใบเขียวของท่านจะสิ้นอายุ

สำหรับผู้ถือวีซ่า IR1

ผู้ถือวีซ่า IR1(วีซ่าคู่สมรส) วีซ่า IR2 (วีซ่าบุตรที่ยังมิได้สมรสและมีอายุต่ำกว่า 21 ปี) วีซ่า IR3(วีซ่าบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ) วีซ่า IR4(วีซ่าบุตรบุญธรรมที่รับในสหรัฐอเมริกา) และวีซ่า IR5 (วีซ่าพ่อแม่ของพลเมืองสหรัฐฯที่บุตรมีอายุอย่างน้อย 21 ปี) ล้วนได้รับสิทธิ์เป็นผู้พำนักถาวรในสหรัฐฯโดยอัตโนมัติ

หากท่านมีวีซ่า family preference ดังนี้

  • F1 (สำหรับบุตรที่ยังมิได้สมรส มีอายุ 21 ปี และ ลูกของบุตร)
  • F2 (สำหรับคู่สมรสและบุตรของผู้พำนักถาวรอย่างถูกกฎหมาย)
  • F3 (สำหรับบุตรที่สมรสแล้วและลูกของบุตร)
  • F4 (สำหรับพี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว ของพลเมืองสหรัฐฯ โดยพลเมืองสหรัฐฯนั้นจะต้องมีอายุมากกว่า 21 ปี รวมถึงพี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาวของลูกของบุตร)

หากท่านเป็นผู้ถือวีซ่าประเภทใดประเภทหนึ่งในรายการข้างต้นนี้ ท่านสามารถกรอกคำขอสำหรับการเปลี่ยนสถานะเมื่อวันยื่นคำขอของพวกเขาเป็นปัจจุบัน หากท่านเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯแล้ว แต่หากท่านยังอยู่นอกสหรัฐฯ ท่านจะสามารถเป็นผู้พำนักถาวรได้ก็ต่อเมื่อท่านเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯด้วยวีซ่าประเภทใดประเภทหนึ่งของรายการวีซ่าข้างต้นนี้

ในบางกรณี ท่านอาจจะสามารถมีสิทธิ์ในการยื่นขอการพำนักถาวรได้โดยผ่านใบอนุมัติการเข้าทำงานจากนายจ้าง (job offer) การลงทุน หรือด้วยความสามารถพิเศษของท่าน นอกจากนี้ผู้ชนะการจับฉลากวีซ่า(DV-Visa) ยังมีสิทธิ์ในการพำนักถาวรอย่างถูกกฎหมาย หากพวกเขาได้รับวีซ่ามาแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นมีบางกรณีเกี่ยวกับเป้าหมายในนโยบายด้านมนุษยธรรมและสาธารณะของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามหากท่านเข้ามาในสหรัฐฯในฐานะผู้ลี้ภัยหรือมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ลี้ภัย ท่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอเปลี่ยนสถานะใน 1 ปีหลังจากท่านได้รับรองว่ามีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยแล้ว โดยผู้ลี้ภัยได้รับการรับรองแล้ว (refugee) จะต้องยื่นขอการพำนักถาวรใน 1 ปีหลังจากเดินทางเข้ามาในสหรัฐฯ สำหรับผู้ลี้ภัยที่กำลังรอการอนุมัติ(Asylee) การยื่นขอพำนักถาวรจะเป็นทางเลือกสำหรับพวกเขา
 

Category: Adjustment of Status, ฉบับภาษาไทย

About the Author (Author Profile)

Siam Legal is a full service law firm but it has an extensive range of immigration, corporate, and real estate experience accessible to clients both domestically and internationally. It has offices strategically located throughout the major cities in Thailand including Chiang Mai, Pattaya, Hua Hin, Samui and Phuket along with international representative offices in Australia, London and Las Vegas.

 

Leave a Reply

Search the blog

Siam Legal WhatsApp Number

Add our LINE ID via QR code

Siam Legal LINE ID
US K-1 Visa Legal Guide