การเปลี่ยนแปลงสถานะ | บริษัท สยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด

การเปลี่ยนแปลงสถานะ

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงสถานะ: ข้อกำหนดทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงสถานะคือกระบวนการเพื่อจะทำให้กลายเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฏมหายโดยไม่จำเป็นที่จะต้องออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงสถานะจะแตกต่างจากวิธีการของการได้รับถิ่นที่อยู่อาศัยโดยถาวร ขั้นตอนการขอวีซ่า CR-1 และ IR-1 ณ สถานกงสุลต่างประเทศ

กฏของการเปลี่ยนแปลงสถานะคือ ตามที่ §245 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ [The Immigration and Nationality Act “INA”] ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ [The Immigration and Nationality Act “INA” §245 (a)] สถานะของคนต่างด้าวผู้ได้รับการตรวจสอบและอนุญาตให้เข้า ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเปลี่ยนแปลงโดยอัยการสูงสุดในการใช้ดุลยพินิจของเขาอันอยู่ภายใต้กฏหมายดังกล่าว ในขณะที่เขาอาจกำหนดให้คนต่างด้าวได้รับการอนุญาตให้เข้าอย่างถูกต้องตามกฏหมายสำหรับถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร ถ้า:

 1. คนต่างด้าวเป็นผู้ยื่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 2. คนต่างด้าวมีสิทธิได้รับวีซ่าอพยพและเป็นที่ยอมรับในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวร
 3. วีซ่าอพยพ จะมีผลใช้ได้ทันทีหลังจากที่ได้ยื่นเอกสารแล้ว

เพื่อการสมัครสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะ วีซ่าอพยพ จะสามารถใช้ได้ทันทีหลังการยื่นเอกสารเปลี่ยนแปลงสถานะ และไม่เป็นปัญหาในกรณีของผู้ถือวีซ่า K-1 และวีซ่า K-3 เพราะในการขอกรีนการ์ด จะไม่จำกัดจำนวนที่จะออกให้เครือญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง คู่สมรสของผู้อพยพ การเปลี่ยนแปลงสถานะควรยื่นต่อผู้อำนวยการเขตที่ USCIS ในเขตที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นคำขอ

แพ๊คเกจการเปลี่ยนแปลงสถานะ

โกลด์แพ็กเกจรวมรายการดังนี้:
 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญตรวจคนเข้าเมืองของเรา
 • จัดเตรียมคำขอเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • กรอกแบบฟอร์ม I-485คำขอเปลี่ยนแปลงสถานะ
 • ช่วยเหลือในเรื่องการกรอกแบบฟอร์ม I-131 การขอเพื่อเอกสารการเดินทาง
 • ช่วยเหลือในเรื่องการกรอกแบบฟอร์ม I-765 การขอเพื่ออนุญาตการจ้างงาน (EAD)
 • ช่วยเหลือเรื่องหมายเลขและบัตรประกันสังคมสำหรับคู่สมรส
 • รายงานความคืบหน้าให้แก่ลูกค้า
 • บริการ24ชั่วโมง
Adjustment of Status

การตัดสินใจของการเปลี่ยนแปลงสถานะ?

ควรจะสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ USCIS ซึ่งอาจได้รับการอนุมัติ หรือในบางครั้งอาจถูกปฎิเสธได้ แม้ว่าจะไม่มีผลตามกฏหมายที่จะทำเช่นนั้นได้

ในความเป็นจริง USCIS ให้การเปลี่ยนแปลงสถานะ เมื่อคนต่างด้าวนั้นมีสิทธิถูกต้องตามกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติ และไม่มีปัจจัยลบ “Negative factors” เมื่อมีปัจจัยลบ ปัจจัยเหล่านี้จะถูกนำมาชั่งน้ำหนักบวกลบ “Positive factors” เพื่อที่จะนำมาเป็นปัจจัยร่วมในการตัดสินใจว่าคุณจะได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานะหรือไม่ ทั้งญาติสนิท คู่สมรส ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะผ่านความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงสถานะอีกด้วย

ถ้าการที่ผู้ยื่นคำร้องเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่าชั่วคราว เช่น วีซ่าท่องเที่ยว แต่มีเจตนาที่จะพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกินกำหนด กรณีนี้จะถูกตรวจสอบว่ากำลังพยายามทำการทุจริตต่อ USCIS ซึ่งจะนำมาด้วยบทลงโทษทางอาญา และจะถูกเนรเทศให้ออกจากราชอาณาจักร หรือไม่ได้รับการอนุมัติในคำร้องต่างๆ แม้ว่าการกระทำนี้ จะไม่ได้เป็นการกระทำผิดหรือบิดเบือนความจริงโดยเจตนาก็ตาม แต่มันก็เพียงพอที่จะเป็นปัจจัยลบ ที่จะมีผลในการปฏิเสธคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานะได้

การเปลี่ยนแปลงสถานะและความจำเป็นของใบอนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว?

8 CFR §245.2 (a) (4) (ii), คือมาตราในการยกเลิกคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานะ ถ้าบุคคลต่างด้าวหรือตัวผู้ขอนั้น เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างการรอผลการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงสถานะ

บุคคลต่างด้าวหรือตัวผู้ขอนั้น สามารถยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราวได้ในระหว่างการรอผล เพื่อเป็นหลักประกันว่าคำร้องของเขาหรือเธอนั้น จะไม่ถูกยกเลิก การขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรชั่วคราวนี้ ยังเป็นทางเลือกสำหรับบุคคลต่างด้าวหรือตัวผู้ขอเอง ในการออกนอกประเทศด้วยเหตุผลส่วนตัว หรือเหตุผลทางธุรกิจอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงสถานะที่สัมพันธ์กับวีซ่า K-1 และวีซ่า K-3

บุคคลต่างด้าวภายใต้การถือวีซ่าคู่หมั้น K-1 หรือภายใต้วีซ่าคู่สมรส K-3 แบบชั่วคราวนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวร สำหรับพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า K-1 หรือวีซ่า K-3 นั้น จะต้องยื่นคำร้องสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงสถานะด้วย ผู้อพยพทั้งหมดที่ขาดคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไขการขอพำนักอาศัยแบบถาวรในประเทศสหรัฐ อเมริกานั้น หากเงื่อนไขการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถูกยกเลิกลง (หลังจาก 2 ปีผ่านไปแล้ว) ผู้อพยพสามารถร้องเรียนภายใต้เงื่อนไขสถานะการยกเลิกนั้น ภายหลังที่ผู้อพยพมีที่อยู่อาศัยแบบถาวรแล้ว

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900
Siam Legal WhatsApp Number

Add our LINE ID via QR code

Siam Legal LINE ID