การได้มาซึ่งที่ดินในประเทศไทยโดยรัฐบาลต่างชาติ

การได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคารชุดในประเทศไทยโดยรัฐบาลต่างชาติสำหรับการใช้งานราชการ เช่น สำหรับการใช้เป็นสถานทูตหรือสถานกงสุล จะไม่ครอบคลุมถึงกฎหมายเฉพาะ ดังนั้นในกรณีที่รัฐบาลต่างชาติมีความประสงค์จะได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเพื่อการใช้ในทางราชการ การได้มาดังกล่าวต้องกระทำการโดยอาศัยข้อตกลงระหว่าง 2 ชาติ แม้ว่าจะไม่ตกอยู่ภายใต้ของเงื่อนไขตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดังที่กำหนดไว้ในประกาศกรมที่ดินเลขที่ 0610.4/893 ประกาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537) นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไทยได้มีมติในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2501 ตามมติคณะรัฐมนตรีหากรัฐบาลต่างชาติที่ประสงค์ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในงาน
    ราชการ หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ของตนในพื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ โดยไม่คำนึงถึงว่ากี่แปลง กรมที่ดินอาจอนุมัติให้เข้ามาดำเนินการซื้อได้ แต่ในจำนวนที่จะซื้อนั้นมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาเป็นรายกรณี
  • วันที่ 1 เมษายน 2540 คณะรัฐมนตรี ฉบับนี้แก้ไขการได้มาซึ่งที่ดินโดยประเทศสังคมนิยม เนื่องจาก
    การได้มาซึ่งที่ดินในประเทศไทยโดยรัฐบาลต่างชาติต้องปฏิบัติตามหลักการพึ่งพาอาศัยกันแต่ เมื่อหลายปีที่แล้วรัฐบาลสังคมนิยมไม่อนุญาตให้รัฐบาลต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศของตนเอง ดังนั้นประเทศไทยจึงไม่อาจอนุญาตให้ประเทศสังคมนิยมนั้นซื้อที่ดินในประเทศ แต่อนุญาตให้สามารถเช่าที่ดินได้แทน อย่างไรก็ดีเพื่อผลประโยชน์ในการรักษาความสัมพันธ์อันมั่นคงกับประเทศอื่นๆ รัฐบาลไทยซื้อที่ดินจากภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของก่อน แล้วค่อยทำสัญญาเช่ากับรัฐบาลต่างชาติที่เป็นสังคมนิยมประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไต้หวันในประเทศไทยต้องการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประสงค์จะใช้งานทางราชการ

กรมที่ดินได้พิจารณาและสรุปได้ว่าการได้มาซึ่งที่ดินในประเทศไทยโดยรัฐบาลต่างชาติต้องกระทำโดยยึดหลักการพึ่งพาอาศัยกัน แต่เนื่องจากรัฐบาลไทยไม่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของประเทศไต้หวัน จึงไม่สามารถเข้าไปทำข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลไต้หวันได้ ดังนั้น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2543 คณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าได้เข้าทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไต้หวันในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันในการซื้อขายและการได้มาซึ่งที่ดินสำหรับทั้งสองฝ่าย

การได้มาซึ่งที่ดินของชาวต่างชาตินั้นเป็นหัวข้อกฎหมายความซับซ้อน ชาวต่างชาติประสงค์จะได้มาซึ่งที่ดินในประเทศไทยควรได้รับการปรึกษาจากทนายความที่มีความสามารถก่อนเริ่มการดำเนินการ

 

Category: กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน

ทนายความประเทศไทย

About the Author (Author Profile)

สยาม ลีเกิ้ล เป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยทนายความผู้มีประสบการณ์ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานในประเทศไทยนี้ให้บริการทางกฎหมายอย่างครอบคลุมต่อลูกความท้องถิ่นและต่างประเทศสำหรับคดีความ เช่น คดีแพ่งและอาญา ข้อพิพาททางแรงงาน คดีทางการค้า การหย่า การรับเป็นบุตร การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฉ้อโกง และคดีเกี่ยวกับยาเสพย์ติด ความเชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งของสำนักงานคือ บริการเกี่ยวกับกฎหมายบริษัท เช่น การจดทะเบียนบริษัท และการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย กฎหมายครอบครัว ทรัพย์สิน และการสืบสวนส่วนบุคคล ติดตามเราได้ที่ Google+.

Search the blog