การจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ

ตามประมวลที่ดินแห่งประเทศไทย การที่บุคคลชาวไทยที่เป็นตัวแทนชาวต่างชาติในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดบทลงโทษทางอาญาทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ตามมาของการเป็น “ตัวแทนถือครองที่ดิน” คือที่ดินที่ถูกถือโดยบุคคลสัญญาชาติไทยเพียงแต่ในนามจะต้องถูกจำหน่ายออกไป กรมที่ดินได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมายต่อบุคคลสัญชาติไทยภายหลังถูกพบว่าครอบครองที่ดินในฐานะตัวแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศาลฎีกาไทยมีคำสั่งให้บุคคลสัญชาติไทยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในฐานะตัวแทนของสามีชาวต่างชาติซึ่งเป็นโจทก์จำหน่ายจ่ายโอนที่ดินภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนด

กรมที่ดินได้พิจารณาดังต่อไปนี้:

เจ้าหน้าที่กรมที่ดินอาจบันทึกคำให้การดังต่อไปนี้จากคู่สมรสชาวไทยและชาวต่างชาติ:

  • บุคคลที่ได้ที่ดินจากการจำหน่ายจ่ายโอนนั้น จากบุคคลที่มีความสามารถและมีสิทธิในการถือครองที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังต้องเป็นบุคคลที่คู่สมรสชาวต่างชาติยินยอมให้รับกรรมสิทธิ์
  • ราคาขายที่ดินจะต้องถูกกำหนดโดยคู่สมรสชาวต่างชาติและการดำเนินการขายต้องได้รับการยอมรับโดยคู่สมรสชาวต่างชาติ
  • หน้าที่ของคู่สมรสชาวไทยคือ จัดเตรียมการจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินในฐานะบุคคลที่มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดิน และไม่มีสิทธิเลือกบุคคลที่จะมารับที่ดิน

การลงทุนในที่ดินของชาวต่างชาติเป็นหัวข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อน ชาวต่างชาติที่สนใจในการลงทุนในที่ดินควรได้รับการปรึกษาจากทนายความที่มีความสามารถก่อนการเริ่มดำเนินการ

 

Category: กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน

ทนายความประเทศไทย

About the Author (Author Profile)

สยาม ลีเกิ้ล เป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยทนายความผู้มีประสบการณ์ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานในประเทศไทยนี้ให้บริการทางกฎหมายอย่างครอบคลุมต่อลูกความท้องถิ่นและต่างประเทศสำหรับคดีความ เช่น คดีแพ่งและอาญา ข้อพิพาททางแรงงาน คดีทางการค้า การหย่า การรับเป็นบุตร การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฉ้อโกง และคดีเกี่ยวกับยาเสพย์ติด ความเชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งของสำนักงานคือ บริการเกี่ยวกับกฎหมายบริษัท เช่น การจดทะเบียนบริษัท และการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย กฎหมายครอบครัว ทรัพย์สิน และการสืบสวนส่วนบุคคล ติดตามเราได้ที่ Google+.

Search the blog