ขั้นตอนสำหรับการยื่นขอวีซ่าสมรส K3

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

ขั้นตอนสำหรับการยื่นขอวีซ่าสมรส K3 สำหรับภรรยาชาวไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนที่ 1: วีซ่าสมรสในประเทศไทย (คำร้อง USCIS)

นี่เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการขอวีซ่า K3 ในฐานะที่เป็นผู้ยื่นคำร้อง คุณต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมด ที่จำเป็นเพื่อยื่นขอวีซ่าคู่สมรส K3 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองของคุณ การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย สถานะทางการเงิน และสิ่งที่แสดงสถานะของคู่สมรสชาวไทยจากกระทรวงมหาดไทย ทะเบียนสมรส ใบกำกับภาษีเงินได้ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารที่รวมอยู่ในคำร้องของคุณ

ต้องยื่นใบคำร้อง I-130 เพื่อคู่สมรสของคุณที่ศูนย์บริการ USCIS ที่อยู่ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณที่สหรัฐอเมริกา

ผู้ยื่นคำร้องซึ่งอาศัยอยู่ใน AK, AZ, CA, CO, Guam, HI, ID, IL, IN, IA, KS, MI, MN, MO, MS, MT, NE, NV, ND, OH, OR, SD, UT, WA, WI, หรือ WY ต้องยื่น stand-alone ฟอร์ม I-130 กับ Lockbox ตามที่อยู่ข้างล่างนี้:

USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

ผู้ยื่นคำร้องซึ่งอาศัยอยู่ในAL, AR, CT, DE, FL, GA, KY, LA, ME, MD, MA, NH, NJ, NM, NY, NC, OK, PA, Puerto Rico, RI, SC, TN, TX, VT, VA, U.S.Virgin Islands, WV หรือพื้นที่ของโคลัมเบีย WY ต้องยื่น stand-alone ฟอร์มI-130กับ Lockbox ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

USCIS
P.O. Box 804616
Chicago, IL 60680-4107

ติดตามการยื่นคำร้อง I-129F โดยส่งคำร้องของคุณไปที่ศูนย์บริการในขณะที่คำร้อง I-130 ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2: วีซ่าคู่สมรส (National Benefits Center)

เมื่อ USCIS ให้ใบเสร็จรับเงินกับคำร้องแก่คุณ คุณสามารถนำคำร้องไปยื่นขอวีซ่าสมรส K3 ของคุณได้ที่ USCIS (National Benefits Center) ซึ่งจะเป็นที่ที่รับยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส K3 เพียงแห่งเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนที่ 3: วีซ่าสมรส (National VISA Center)

เมื่อ NBC (National Benefits Center) อนุมัติการยื่นคำร้องของคุณ มันจะถูกส่งต่อไปที่ศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติ (National VISA Center) National VISA Center จะดำเนินกระบวนการคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส K3 และส่งต่อไปยังสถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร ภรรยาชาวไทยของคุณจะได้รับการแจ้งโดยสถานฑูตสหรัฐอเมริกาว่าอยู่ระหว่างดำเนินการวีซ่าสมรส K3 และกำหนดวันที่จะมาเข้ารับการสัมภาษณ์ อาจมีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้น ถ้าภรรยาของคุณเคยมีปัญหาเรื่องการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเธอมีประวัติอาชญากรรม

ขั้นตอนที่ 4: วีซ่าสมรส (สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ)

เมื่อเธอได้รับการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย และได้รับการอนุมัติวีซ่า K3 เธอจะสามารถอาศัยอยู่กับคุณในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K3 คือ “วีซ่า Multiple entry” ซึ่งสามารถเดินทางโดยวีซ่าคู่สมรส K3 และเธอยังสามารถได้รับใบอนุญาตทำงานโดยวีซ่าสมรส K3 เมื่อเธออยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่เธอจะต้องขอเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อให้มั่นใจว่าเธอจะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (หรืออย่างน้อยได้มีการยื่นเพื่อการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) ก่อนที่วีซ่า K3จะหมดอายุ

มีวีซ่าสมรส K3 สามารถทำงานได้ไหม?

ได้ วีซ่าคู่สมรส K3 คู่สมรสจะสามารถทำงานได้หลังจากที่ได้รับประกันสังคม (Social Security Card) และเอกสารอนุมัติการจ้างงาน [(Employment Authorization Document (EAD)]

คู่สมรสชาวไทย ผู้ถือวีซ่าคู่สมรส K3 สามารถเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไหม?

ได้ เธอมีอิสระที่จะออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องขอใบอนุญาตออกนอกประเทศชั่วคราว (Advance Parole) วีซ่าคู่สมรสK3 และวีซ่า K4 มีอายุ 2 ปี และเป็น Multiple-re-entry visa)

Start your application by clicking the button below

If you wish to apply for a Spouse Visa, it is highly recommended to apply for a CR-1 Visa instead of a K3 Visa. The K-3 has mostly been phased out and replaced by the CR-1 Visa. Please click here for more information.

K3 Visa Gold Package
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900