วีซ่าเกษียณอายุ

ในประเทศไทย

ดูวิดีโอวีซ่าของเราในประเทศไทย

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรับทราบเกี่ยวกับวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

 • วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทยเป็นวีซ่าที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ "Non-Immigrant OA-Long Stay Visa".
 • ผู้ครอบครองวีซ่านี้ สามารถอาศัยอยู่ในราชอาราจักรไทยได้ 1 ปี
 • วีซ่าชนิดนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการใช้ครั้งเดียวหรื่อหลายครั้งก็ได้
 • วีซ่าต้องได้รับการเปลี่ยนทุกปีและยังสามารถรับการทำใหม่ภายในประเทศไทย โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ยื่นขอต้องจำเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว

คุณสมบัติ

 • บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน
  • เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท และต้องเปิดสองเดื่อนล่วงหน้าก่อนการยื่นสมัครวีซ่า
  • เงินเกษียณอายุเดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท
  • มีทั้งบัญชีเงินฝากและเงินบำนาญรวมกันทั้งปี ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท

  เอกสารประกอบเป็นหลักฐานการรักษาความปลอดภัยของเงินฝากในธนาคารไทยมีดังนี้

  • บัญชีธนาคารและหนังสือเดินทางต้องเป็นปัจจุบัน
  • จดหมายรับรองจากธนาคารซึ่งจำนวนเงินต้องได้รับการยื่นยันจาก…ไม่ต่ำกว่า2เดือน
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องแสดง *
  • การออกหนังสือรับรองความประพฤติ
  • ใบรับรองแพทย์

*เอกสารเหล่านี้ไม่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจจะต้องการโดยสถานฑูตไทยและสถานกงศุลเรียกขอ

การยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุสามารถดำเนินการได้ในประเทศของคุณหรือในประเทศไทยก็ได้

เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่ระบุข้างต้นจะต้องถูกส่งไปยังสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลในประเทศของคุณ

 • การสมัครสำหรับวีซ่า Non-Immigrant OA ในประเทศของคุณ

  เอกสารที่จำเป็นที่กล่าวมาทั้งหมดต้องได้รับการรับรองจากสถานฑูตไทยหรือสถานกงศุลในประเทศของคุณ

  *โปรดรับรู้ไว้ว่า สถานฑูตไทยและสถานกงศุลในประเทศของคุณอาจจะไม่สามารถดำเนินเรื่องขอยื่นวีซ่าชนิดนี้ได้

 • การสมัครสำหรับวีซ่า Non-Immigrant OA ในประเทศไทย

  จำเป็นต้องได้รับวีซ่าที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ 90 วัน จากสถานฑูตไทยและสถานกงศุลไทยในประเทศของคุณเพื่อสามารถได้รับการสมัครวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

  จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเมืองไทยก่อนประมาณ 60 วัน ก่อนจึงจะสามารถยื่นคำขอวีซ่าเกษียณอายุที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรืออยู่ในระหว่าง 30 วันสุดท้ายของใบอนุญาต

  จะต้องมีหลักฐานที่อยู่ในประเทศไทย (ค่าสาธารณูปโภคสัญญาเช่าและอื่น ๆ )

หมายเหตุ: ชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นการประทับวีซ่าหรือวีซ่านักท่องเที่ยวยังคงสามารถยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุให้ได้รับข้อกำหนดประทับวีซ่า 1 ปีสำหรับการสมัครวีซ่า non-immigrant O และสามารถดำเนินเรื่องจนสำเร็จในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย

การเตือนสำหรับผู้ถือครองเกษียณวีซ่าในประเทศไทย

 • การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

  ถือวีซ่าเกษียณอายุจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของพวกเขาในปัจจุบันทุก 90 วัน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งโดยทางไปรษณีย์หรือโดยการเข้าชมส่วนบุคคลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้คุณยังอาจเกณฑ์บริการของตัวแทนในการทำเช่นนี้ในนามของคุณผ่านอำนาจของอัยการ

  ถ้าเกษียณไม่ได้อยู่ในประเทศเมื่อรายงานเป็นเพราะการนับสำหรับ 90 วันจะเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากที่เมื่อกลับเข้าสู่ประเทศไทย

 • การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

  ถ้าหากคุณวางแผนที่จะเดินทางเข้าและออกนอกประเทศไทยภายในปีๆหนึ่ง แนะนำว่าคุณได้รับใบอนุญาตกลับเข้าหลายครั้ง มิฉะนั้นการเข้าครั้งเดียวจะทำ ถ้าคุณวางแผนการอยู่ในประเทศไทยตลอดเวลา

  ในกรณีทีคุณต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ คุณต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้สำนักงานที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะออกเดินทางออกนอกประเทศ วิธีนี้การขอวีซ่าของคุณจะไม่ได้รับการยกเลิก

 • บัญชีธนาคาร

  วีซ่าเกษียณอายุที่ถูกต้องของแต่ละปีสามารถต่อสัญญาได้โดยนำเสนอความต้องการที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้น โปรดทราบว่าเงินในบัญชีธนาคารของคุณต้องมีอย่างน้อยสามเดือนก่อนที่คุณสามารถต่อายุวีซ่าของคุณ

 • ผลกระทบของการนำเข้าของครัวเรือน

  โปรดทราบว่าผู้เกษียณไม่สามารถนำผลกระทบส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยได้โดยปลอดภาษีอากรตามที่กงศุลกากร

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย by Nationality

For qualification and specific requirements, please select your nationality.

Choose your nationality
Thailand Visas
1 Year Thai Visa Thai Retirement Visa Thai Marriage Visa
Thai Business Visa 90 Day Thai Visa Thailand Visas
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-259-8100
Phuket: 076-326-322
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 03-300-8830
International Numbers:
US: 1-800-816-4802
UK: 0207-101-9301
Australia: 028-015-5273
Thailand: +66 2259-8100
Thai Visa Options
Choose your nationality and type of visa.

Thai Visa Application Guide
Find the appropriate visa for you and what are the qualifications. Get your legal guide now!

Thai Retirement Visa
Rated 4.8/5 based on 18 reviews