วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย | Siam Legal International

วีซ่าเกษียณอายุ

ในประเทศไทย

ดูวิดีโอวีซ่าของเราในประเทศไทย

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรับทราบเกี่ยวกับวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

 • วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทยเป็นวีซ่าที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ "Non-Immigrant OA-Long Stay Visa".
 • ผู้ครอบครองวีซ่านี้ สามารถอาศัยอยู่ในราชอาราจักรไทยได้ 1 ปี
 • วีซ่าชนิดนี้มีผลบังคับใช้สำหรับการใช้ครั้งเดียวหรื่อหลายครั้งก็ได้
 • วีซ่าต้องได้รับการเปลี่ยนทุกปีและยังสามารถรับการทำใหม่ภายในประเทศไทย โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ยื่นขอต้องจำเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว

คุณสมบัติ

 • บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 • ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน
  • เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท และต้องเปิดสองเดื่อนล่วงหน้าก่อนการยื่นสมัครวีซ่า
  • เงินเกษียณอายุเดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท
  • มีทั้งบัญชีเงินฝากและเงินบำนาญรวมกันทั้งปี ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท

  เอกสารประกอบเป็นหลักฐานการรักษาความปลอดภัยของเงินฝากในธนาคารไทยมีดังนี้

  • บัญชีธนาคารและหนังสือเดินทางต้องเป็นปัจจุบัน
  • จดหมายรับรองจากธนาคารซึ่งจำนวนเงินต้องได้รับการยื่นยันจาก…ไม่ต่ำกว่า2เดือน
 • เอกสารอื่นๆที่ต้องแสดง *
  • การออกหนังสือรับรองความประพฤติ
  • ใบรับรองแพทย์

*เอกสารเหล่านี้ไม่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจจะต้องการโดยสถานฑูตไทยและสถานกงศุลเรียกขอ

การยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุสามารถดำเนินการได้ในประเทศของคุณหรือในประเทศไทยก็ได้

เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่ระบุข้างต้นจะต้องถูกส่งไปยังสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลในประเทศของคุณ

 • การสมัครสำหรับวีซ่า Non-Immigrant OA ในประเทศของคุณ

  เอกสารที่จำเป็นที่กล่าวมาทั้งหมดต้องได้รับการรับรองจากสถานฑูตไทยหรือสถานกงศุลในประเทศของคุณ

  *โปรดรับรู้ไว้ว่า สถานฑูตไทยและสถานกงศุลในประเทศของคุณอาจจะไม่สามารถดำเนินเรื่องขอยื่นวีซ่าชนิดนี้ได้

 • การสมัครสำหรับวีซ่า Non-Immigrant OA ในประเทศไทย

  จำเป็นต้องได้รับวีซ่าที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ 90 วัน จากสถานฑูตไทยและสถานกงศุลไทยในประเทศของคุณเพื่อสามารถได้รับการสมัครวีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย

  จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเมืองไทยก่อนประมาณ 60 วัน ก่อนจึงจะสามารถยื่นคำขอวีซ่าเกษียณอายุที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรืออยู่ในระหว่าง 30 วันสุดท้ายของใบอนุญาต

  จะต้องมีหลักฐานที่อยู่ในประเทศไทย (ค่าสาธารณูปโภคสัญญาเช่าและอื่น ๆ )

หมายเหตุ: ชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นการประทับวีซ่าหรือวีซ่านักท่องเที่ยวยังคงสามารถยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุให้ได้รับข้อกำหนดประทับวีซ่า 1 ปีสำหรับการสมัครวีซ่า non-immigrant O และสามารถดำเนินเรื่องจนสำเร็จในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย

การเตือนสำหรับผู้ถือครองเกษียณวีซ่าในประเทศไทย

 • การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

  ถือวีซ่าเกษียณอายุจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของพวกเขาในปัจจุบันทุก 90 วัน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งโดยทางไปรษณีย์หรือโดยการเข้าชมส่วนบุคคลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้คุณยังอาจเกณฑ์บริการของตัวแทนในการทำเช่นนี้ในนามของคุณผ่านอำนาจของอัยการ

  ถ้าเกษียณไม่ได้อยู่ในประเทศเมื่อรายงานเป็นเพราะการนับสำหรับ 90 วันจะเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากที่เมื่อกลับเข้าสู่ประเทศไทย

 • การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

  ถ้าหากคุณวางแผนที่จะเดินทางเข้าและออกนอกประเทศไทยภายในปีๆหนึ่ง แนะนำว่าคุณได้รับใบอนุญาตกลับเข้าหลายครั้ง มิฉะนั้นการเข้าครั้งเดียวจะทำ ถ้าคุณวางแผนการอยู่ในประเทศไทยตลอดเวลา

  ในกรณีทีคุณต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ คุณต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้สำนักงานที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะออกเดินทางออกนอกประเทศ วิธีนี้การขอวีซ่าของคุณจะไม่ได้รับการยกเลิก

 • บัญชีธนาคาร

  วีซ่าเกษียณอายุที่ถูกต้องของแต่ละปีสามารถต่อสัญญาได้โดยนำเสนอความต้องการที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้น โปรดทราบว่าเงินในบัญชีธนาคารของคุณต้องมีอย่างน้อยสามเดือนก่อนที่คุณสามารถต่อายุวีซ่าของคุณ

 • ผลกระทบของการนำเข้าของครัวเรือน

  โปรดทราบว่าผู้เกษียณไม่สามารถนำผลกระทบส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยได้โดยปลอดภาษีอากรตามที่กงศุลกากร

วีซ่าเกษียณอายุในประเทศไทย by Nationality

For qualification and specific requirements, please select your nationality.

Choose your nationality
Thailand Visas
1 Year Thai Visa Thai Retirement Visa Thai Marriage Visa
Thai Business Visa 90 Day Thai Visa Thailand Elite Visas
Thai Permanent Residency Visa on Arrival
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
Thailand: +66 2254-8900
Travel Insurance Thailand
Siam Legal WhatsApp Number
Siam Legal LINE ID
Thai Visa Options
Choose your nationality and type of visa.

Thai Retirement Visa
Rated 4.8/5 based on 18 reviews