วีซ่าแต่งงานในประเทศไทย | Siam Legal International

วีซ่าแต่งงาน

ในประเทศไทย

สิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับวีซ่าแต่งงานในประเทศไทย

 • วีซ่าแต่งงานในไทยได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ "1-Year Extension of Stay Based on Marriage".
 • วีซ่าประเภทนี้จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับบุคลลสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสำนักตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้ถือวีซ่าแต่งงานในไทยมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทยเต็มปีโดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศ
 • วีซ่าสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทุกปีและสามารถต่อสัญญาได้ภายในประเทศ (ข้อกำหนดสำหรับการต่ออายุวีซ่ายังคงใช้)
 • วีซ่าแต่งงานในประเทศไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่จะอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องว่ามีใบอนุญาตในการทำงานและได้รับพร้อมกับการขอวีซ่า

นี่ถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับกลุ่มเป้าหมายการจ้างงานต่างชาติในฐานะที่เป็นนายจ้างจะมีสิ่งที่น่ากังวลมีเพียงการจัดซื้อจัดจ้างของใบอนุญาตทำงาน

Visa Options

Choose your nationality and type of visa

 • ต้องแต่งงานกับสัญชาติไทย

  ได้รับการพิสูจน์ผ่านการรับรองการสมรส มีกรณี(ขึ้นอยู่กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) จะต้องมีที่สำเนายืนยันความเป็นอิสระในการแต่งงานกับชาวต่างชาติที่ได้รับจากสถานฑูตของเขาในประเทศไทย (ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนการแต่งงาน)

 • ต้องตอบสนองความต้องการทางการเงิน
  • เงินประกัน 400,000 บาท ในบัญชีธนาคารไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนก่อนที่จะมีการยื่นขอวีซ่า
  • รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 40,000 บาท จดหมายจากสถานฑูตต่างชาติจะต้องแสดงการตรวจสอบให้เห็นว่ารายได้นี้ได้มาจริงๆ

  เอกสารประกอบเป็นหลักฐานการรักษาความปลอดภัยของเงินฝากในธนาคารไทยมีดังนี้

  • บัญชีธนาคารและหนังสือเดินทางต้องเป็นปัจจุบัน
  • จดหมายรับรองจากธนาคารซึ่งจำนวนเงินต้องได้รับการยื่นยันจาก…ไม่ต่ำกว่า2เดือน
 • เอกสารอื่นๆ*
  • การออกหนังสือรับรองความประพฤติ
  • ใบรับรองแพทย์

* เอกสารเหล่านี้ไม่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจจะต้องการโดยสถานฑูตไทยและสถานกงศุลเรียกขอ

โปรดรับทราบว่ามีขั้นตอนโดยตรงสำหรับวีซ่าแต่งงานประเทศไทย เป็นสิ่งสำคัญที่คุณให้ความสนใจที่เหมาะสมกับความต้องการและปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบขั้นตอนทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการขอวีซ่าเมื่อไม่สำเร็จตามแนวทางขั้นพื้นฐานเมื่อยื่นขอวีซ่าแต่งงานมีดังนี้:

 • คุณจะต้องได้รับวีซ่า 90-day visa หรือวีซ่า 1-Year Non-Immigrant "O" จากประเทศของคุณหรือประเทศพำนักก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าแต่งงานไทย ในกรณีวีซ่า 90-day visa หรือวีซ่า 1-Year Non-Immigrant "O" ที่ได้มาจากประเทศใกล้เคียงของประเทศไทย
 • เมื่อคุณได้รับวีซ่า คุณจะต้องเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเปิดการใช้งานการขอวีซ่า
 • คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการทางการเงินสำหรับการแปลงของ O วีซ่าของคุณเพื่อนวีซ่าต่างงาน
 • จะมีการขยายเวลาเกิดขึ้นภายใน 30 วันสุดท้ายของใบอนุญาตภายใน 90 วันที่ยังอยู่
 • ขั้นตอนการขยายวีซ่าถูกส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการขอวีซ่า จะมีระยะเวลาการทดลองหนึ่งเดือนให้กับคุณก่อนที่จะได้รับวีซ่าแต่งงาน 1 ปีเต็ม

หมายเหตุ: ชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าที่ประทับหรือวีซ่านักท่องเที่ยวยังคงสามารถยื่นขอวีซ่าแต่งงานที่กำหนดว่าชาวต่างชาติที่พบแล้วข้อกำหนดสำหรับ O วีซ่าและหนึ่งปีในการยื่นขอวีซ่าต่อ

 • อยู่ทุก 90 วัน

  สิ่งที่จำเป็นเมื่อคุณได้รับวีซ่าแต่งงาน คุณจะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดเกี่ยวกับที่อยู่ปัจจุบันของคุณทุกๆ 90 วัน

  หากคุณไม่ได้อยู่ภายในประเทศเมื่อต้องรายงาน นับเป็นเวลา 90 วันจะเริ่มต้นอีกครั้งหลังจากหลังจากที่กลับเข้ามายังประเทศไทย

 • การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

  ถ้าหากคุณวางแผนที่จะเดินทางเข้าและออกนอกประเทศไทยภายในปีๆหนึ่ง แนะนำว่าคุณได้รับใบอนุญาตกลับเข้าหลายครั้ง มิฉะนั้นการเข้าครั้งเดียวจะทำ ถ้าคุณวางแผนการอยู่ในประเทศไทยตลอดเวลา

  ในกรณีทีคุณต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ คุณต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้สำนักงานที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะออกเดินทางออกนอกประเทศ วิธีนี้การขอวีซ่าของคุณจะไม่ได้รับการยกเลิก

 • บัญชีธนาคาร

  วีซ่าแต่งงานที่ถูกต้องของแต่ละปีสามารถต่อสัญญาได้โดยนำเสนอความต้องการที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้น โปรดทราบว่าเงินในบัญชีธนาคารของคุณต้องมีอย่างน้อยสามเดือนก่อนที่คุณสามารถต่อายุวีซ่าของคุณ

ในกรณีที่มีการหย่าร้างความถูกต้องของวีซ่าแต่งงานของคุณจะถูกริบและคุณจะต้องให้ออกจากประเทศทันที ในบางกรณีแม้ว่าคุณอาจจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศจนกว่าวีซ่าแต่งงานในปัจจุบันของคุณหมดอายุ

Thailand Visas
1 Year Thai Visa Thai Retirement Visa Thai Marriage Visa
Thai Business Visa 90 Day Thai Visa Thailand Elite Visas
Thai Permanent Residency Visa on Arrival
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
Thailand: +66 2254-8900
Thai Marriage Visa
Rated 4.9/5 based on 3 reviews