สิทธิของชาวต่างชาติในการประเมินค่าที่ดินในประเทศไทย

หลักที่สำคัญของกฎหมายไทยเกี่ยวกับการลงทุนในที่ดินที่ชาวต่างชาติซื้อเอาไว้ แต่ไม่สามารถจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ เขาหรือเธอมีสิทธิที่จะได้รับแค่มูลค่าที่เป็นตัวเงินของที่ดิน หลักการนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของกรมที่ดิน ดังต่อไปนี้:
ในระหว่างการฟ้องร้อง เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์ชาวต่างชาติกับจำเลยคนไทย

  • ศาลตัดสินเป็นผลดีแก่ชาวต่างชาติและออกคำสั่งให้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในนามของภรรยาชาวไทยของชาวต่างชาติ ศาลยังตัดสินอีกว่า การจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ไม่มีผลตามกฎหมาย จำเลยจะต้องชดใช้ราคาที่ดินจำนวน 1,350,000 บาทให้แก่ผู้เป็นโจทย์
  • คู่สมรสชาวไทยของโจทก์ชาวต่างชาติยื่นคำร้องการจดทะเบียนที่ดินที่สำนักงานที่ดินและชีแจงว่า
    จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ซื้อที่ดินเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสชาวต่างชาติ
  • กรมที่ดินได้ออกความวินิจฉัย ดังนี้: ผู้ยื่นคำร้องเป็นคนสัญญาติไทยซึ่งแต่งงานกับคู่ชมรสชาวต่างชาติและได้ชี้แจ้งว่าเงินที่ใช้ซื้อที่ดินเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคู่สมรสชาวต่างชาติ ดังนั้นหากผู้ยื่นคำร้องได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะเป็นการกระทำในฐานะเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติ ดังนั้น กรมที่ดินไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนามของคู่สมรสชาวไทยได้ อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินชี้แจงว่าศาลมีคำสั่งเสนอทางแก้ไขโดยการจ่ายเงินให้แก่ชาวต่างชาติจำนวน 1,350,000 บาทเพื่อเป็นเงินชดเชย
    ในขณะที่กรณีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการซื้อชายที่ดินของชาวต่างชาติผ่านคู่สมรสชาวไทยของตนและบทลงโทษทางอาญา เนื่องจากการได้มาซึ่งที่ดินผิดกฎหมาย

กรณีที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการกระทำการซื้อที่ดินของชาวต่างชาตินั้นมิใช่ผิดกฎหมายทุกกรณี ชาวต่างชาติที่ทำสัญญาซื้อที่ดินมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ในชั้นศาลและตัวสัญญาไม่ตกเป็นโมฆะ แต่การใช้บุคคลชาวไทยกระทำการเป็นตัวแทนในการจดทะเบียนแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ดินในโฉนดที่ดินเป็นการกระทำผิด

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของชาวต่างชาติเป็นหัวข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อนและมักจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา ดังนั้น ชาวต่างชาติที่มีความสนใจในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะถ้าต้องการลงทุนร่วมกันกับคู่สมรสชาวไทย ควรได้รับการปรึกษาจากทนายความที่มีความสามารถก่อนเริ่มการดำเนินการ

 

Category: กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน

ทนายความประเทศไทย

About the Author (Author Profile)

สยาม ลีเกิ้ล เป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยทนายความผู้มีประสบการณ์ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานในประเทศไทยนี้ให้บริการทางกฎหมายอย่างครอบคลุมต่อลูกความท้องถิ่นและต่างประเทศสำหรับคดีความ เช่น คดีแพ่งและอาญา ข้อพิพาททางแรงงาน คดีทางการค้า การหย่า การรับเป็นบุตร การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฉ้อโกง และคดีเกี่ยวกับยาเสพย์ติด ความเชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งของสำนักงานคือ บริการเกี่ยวกับกฎหมายบริษัท เช่น การจดทะเบียนบริษัท และการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย กฎหมายครอบครัว ทรัพย์สิน และการสืบสวนส่วนบุคคล ติดตามเราได้ที่ Google+.

Search the blog