การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

การเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับชาวต่างชาติ
Police Clearance Thailand

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเป็นเอกสารทางราชการอย่างหนึ่งที่ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการในราชอาณาจักรไทย เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์และการปราศจากประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย โดยจุดประสงค์หลักของการดำเนินการขอเอกสารคือการแสดงตัวตนว่าผู้ถือครองไม่เคยมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความอันตรายต่อความมั่นคงหรือความสงบสุขภายในรัฐ โดยการได้รับใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจะต้องทำการขอเอกสารที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรุงเทพฯ เท่านั้น

สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยและต่างประเทศที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สยาม ลีเกิ้ล มีการให้บริการและข้อเสนอที่มีความราบรื่นและสะดวก

ข้อดีของการยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสยาม ลีเกิ้ล

 • คุณไม่ต้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวของคุณเอง
 • ทาง สยาม ลีเกิ้ล จะประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดต่อขอใบประวัติอาชญากรรม
 • สะดวกสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่มีความต้องการที่จะส่งเอกสารประวัติอาชญากรรมตรงไปยังประเทศที่ 3

ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้

 • ชาวต่างชาติที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยครอบครองตรวจลงตราประเทศไทยประเภทระยะสั้น
 • ชาวต่างชาติที่เคยพำนักในประเทศไทยโดยครอบครองตรวจลงตราประเทศไทยประเภทระยะสั้น
 • ชาวต่างชาติที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยครอบครองตรวจลงตราประเทศไทยประเภทการอยู่อาศัยชั่วคราว หรือขออยู่ต่อในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติที่เคยพำนักในประเทศไทยโดยครอบครองตรวจลงตราประเทศไทยประเภทการอยู่อาศัยชั่วคราว หรือขออยู่ต่อในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

 • สำเนาหนังสือเดินทางเก่าและปัจจุบันที่มีตราประทับและตรวจลงตราเดินทางเข้าประเทศไทย
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 2x2 นิ้ว 2 ใบ
 • แบบพิมพ์ลายนิ้วมือตัวจริง 1 ชุด จากสถานีตำรวจ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก โดยมีการปิดผนึกและลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

กระบวนการทำงานของสยาม ลีเกิ้ล

 • ผู้รับบริการจะต้องลงลายมือชื่อยินยอมในหนังสือมอบอำนาจให้แก่ทาง สยาม ลีเกิ้ล ในการทำหน้าที่ดำเนินการขอเอกสารประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประเทศไทย ทุกขั้นตอน
 • ผู้รับบริการพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่กำลังพำนักอยู่
 • ผู้รับบริการส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของ สยาม ลีเกิ้ล ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • ทางสยาม ลีเกิ้ล ดำเนินการส่งเอกสารไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กระบวนการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมใช้เวลา 7-10 วัน ไม่รวมระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งเอกสาร
 • หลังจากทางสยาม ลีเกิ้ล ได้รับเอกสารประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ผู้รับบริการจะได้รับเอกสารในรูปแบบสแกนผ่านอีเมล และจะได้รับเอกสารตัวจริงทั้งหมดเป็นลำดับถัดไป

รับบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสยาม ลีเกิ้ล

ถ้าหากต้องการได้รับเอกสารประวัติอาชญากรรมเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สยาม ลีเกิ้ล มีบริการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการติดต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดูแลผู้รับบริการทุกท่านตั้งแต่ต้นจนจบ

สยาม ลีเกิ้ล มีบริการดังนี้:

 • การติดต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รวดเร็วเพื่อประหยัดเวลา
 • คำแนะนำพิเศษในการพิมพ์ลายนิ้วมือ
 • ดูแลลูกค้า 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 • ส่งเอกสารด่วนถึงลูกค้า

เรายังมีบริการพิเศษอีกดังนี้:

 1. บริการเตรียมเอกสารเพิ่ม โดยการรับเอกสารจากทางสถานีตำรวจ หรือศาล ในกรณีผู้รับบริการมีประวัติละเมิดกฎหมายในประเทศไทย เพื่อให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณา

อัตราค่าบริการ

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย $339 รวมค่าภาษี VAT 7% และค่าธรรมเนียมรัฐบาลแล้ว

By paying through Paypal, you agree to the terms and conditions of this website.

**The fees include the courier fees

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ต่างประเทศ $498 รวมค่าภาษี VAT 7% และค่าธรรมเนียมรัฐบาลแล้ว

By paying through Paypal, you agree to the terms and conditions of this website.

**The fees include the courier fees

Add our LINE ID via QR code
Contact Us
Contact Us
Siam Legal WhatsApp Number
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
Thailand: +66 2254-8900
Thai Visa Options
Choose your nationality and type of visa.