วีซ่าครอบครัวที่แคนาดาในประเทศไทย

หรับประเทศไทย

ชาวต่างชาติและคนไทย ซึ่งเป็นคู่สมรส ตามระบบกฏหมายจารีตประเพณี (Common Law) หรือคู่สมรส หรือเด็กที่อยู่ในการอุปการะของพลเมืองแคนาดา มีสิทธิจะอพยพเข้าแคนาดาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรได้ การยื่นสมัครเพื่อรับรองครอบครัวสามารถดำเนินการนอกประเทศหรือในประเทศแคนาดาก็ได้

คู่สมรสชาวไทยของชาวแคนาดาและผู้ที่อยู่ในอุปการะของพวกเขาสามารถได้รับประโยชน์จากวีซ่านี้ ซึ่งสามารถอาศัยอยู่ในแคนาดาได้ด้วยดี

คุณสมบัติของผู้สนับสนุน

 1. คุณต้องเป็นพลเมืองชาวแคนาดา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดา
 2. ต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 3. คุณต้องมีหลักฐานแสดงรายได้
 4. คุณต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม
 5. คุณคือคู่สมรส คู่ครอง หรือพ่อแม่ที่ถูกต้องตามกฏหมายของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. คุณต้องมีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสหรือคู่ครองของผู้สนับสนุน หรือ ผู้อยู่ในการอุปการะตามกฏหมาย
 2. ต้องมีสุขภาพดี
 3. คุณต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม
 4. ต้องมีอายุ 16 ปีหรือมากกว่า

คุณสมบัติของผู้อยู่ในอุปการะ

บุตรชายหรือบุตรสาวจะเป็นผู้ที่อยู่ในอุปการะได้ ถ้าบุตรนั้น

 1. อายุต่ำกว่า 22 ปีและสถานะโสด
 2. เป็นนักเรียน เรียนเต็มเวลาและต้องพึ่งพาพ่อแม่สำหรับการสนับสนุนทางการเงินก่อนอายุ 22 ปี หรือเริ่มตั้งแต่เป็นคู่สมรสหรือเป็นคู่สมรสตามกฏหมายจารีตประเพณี (ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนอายุ 22 ปี) หรือสภาวะทางการเงิน ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ก่อนที่บุตรจะอายุ 22 ปี เนื่องจากจะถือว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

เหตุที่ไม่สามารถยอมรับได้

ผู้สนับสนุน: คุณอาจจะไม่มีสิทธิเป็นผู้สนับสนุนได้ ถ้า

 • คุณเคยสนับสนุนคนอื่นมาก่อน แต่ไม่ผ่านการเป็นผู้สนับสนุนบุคคลคนนั้น
 • คุณเพิกเฉยต่อคำสั่งศาลในเรื่องของการสนับสนุน เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร
 • คุณได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
 • คุณเคยเป็นนักโทษในการกระทำผิดกฏหมายทางอาญาที่ร้ายแรง
 • ปัจจุบันคุณติดคุก
 • คุณเป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้รับผลประโยชน์: คุณอาจจะไม่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนถ้า

 • คุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 • คุณคือผู้ที่สมสรแล้ว (แต่งงานถูกต้องตามกฏหมายแล้วและจะไปแต่งงานกับบุคคลอื่นอีก)
 • คุณไม่สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้หากคุณอยู่ระหว่างการแยกทางจากผู้สนับสนุนคนก่อนภายใน 1 ปี
 • ผู้สนับสนุนของคุณก่อนหน้านี้ เคยสนับสนุนคู่สมรสอีกคน และไม่ผ่านการอนุมัติภายในระยะเวลา 3 ปี

กระบวนการการขอวีซ่า

ขั้นตอนการสมัครเกี่ยวข้องกับ 2 ขั้นตอนนี้

 1. พลเมืองชาวแคนาดา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรของแคนาดา ต้องสมัครเป็นผู้สนับสนุนของคู่สมรส คู่ครอง หรือ ผู้อยู่ในอุปการะของพวกเขา
 2. คู่สมรส คู่ครอง หรือ บุตรผู้อยู่ในอุปการะต้องสมัครเพื่อเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร

การสมัครของผู้สนับสนุนทั้งสอง และผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร จะดำเนินการพร้อมกัน มี 2 ขั้นตอนในกระบวนการยื่นแบบฟอร์มการสมัคร

 1. การสมัครของผู้สนับสนุนเป็นกระบวนการของ Case Processing Centre (CPC) ใน โตรอนโต (Mississauga) โอตาริ (Ontario) (สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่นอกแคนาดา) หรือ CPC ใน Vegreville อัลเบอร์ต้า (Alberta) (สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในแคนาดา)
 2. ถ้าคุณเป็นผู้สนับสนุน ใบสมัครเพื่อเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรถูกส่งไปที่สำนักงานวีซ่าของแคนาดา

สถานฑูตแคนาดาในกรุงเทพมหานคร ไม่ยอมรับยื่นการอพยพในแคนาดา ดังนั้นการสมัครเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศแคนาดา จะเป็นกระบวนการของ Regional Processing Centre ที่ the Canadian High Commission ที่ประเทศสิงคโปร์ เราสามารถช่วยกระบวนการในการสมัครของคุณซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณ แค่คลิกปุ่มข้างล่างนี้

บริการวีซ่าครอบครัวในแคนาดาโดย Siam Legal

ถ้าคุณต้องการได้รับวีซ่าครอบครัวในแคนาดา เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ โดยมีขั้นตอนการช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • การตรวจสอบอย่างเต็มที่กับผู้สนับสนุนของคุณและตัวของคุณ , สถานภาพทางการเงิน และประวัติการทำงาน
 • ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการรวบรวมเอกสารของคุณ
 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา
 • รายการตรวจสอบที่คลอบคลุม เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครและผู้สนับสนุน
 • ติดต่อประสานงานกับสถานฑูตแคนาดาในสิงคโปร์
 • ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรายงานของตำรวจ
 • ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
 • มืออาชีพและถูกต้องแม่นยำในการเตรียมตัวสำหรับการสมัครวีซ่าของคุณ
 • การยื่นใบสมัครขอวีซ่าของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม
 • การจัดการอย่างรอบคอบทุกครั้งที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการรับมือในการสัมภาษณ์กับกงสุล
Start your application by clicking any of the buttons below

By paying through Paypal, you agree to the terms and conditions of this website.

ติดต่อนักกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนนาดาในกรุงเทพ,พัทยา ,ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพื่อจัดการวีซ่าของคุณไปที่แคนนาดาในประเทศไทยหรือคลิกที่ปุ่มข้างล่าง

Canadian Visas
Canadian Tourist Visa Spouse Visa to Canada
Student Visa to Canada Family Visa to Canada
Work Visa to Canada Canadian Visas
Canadian Embassy in Bangkok
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
Thailand: +66 2254-8900