วีซ่าแคนาดาสำหรับคู่สมรสชาวไทย

วีซ่าไปยังประเทศแคนาดา

วีซ่าคู่สมรสชาวแคนาดา คือ1ใน 2 ประเภทของวีซ่าที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศแคนาดา วีซ่าคู่สมรสชาวแคนาดาคือวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร ไม่เหมือนกับวีซ่าประเภทอื่นๆซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราว ชาวไทยที่สมรสกับพลเมืองแคนาดาหรือผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรมีคุณสมบัติที่จะขอวีซ่าคู่สมรสชาวแคนาดา การได้รับวีซ่านั้นจะสามารถอาศัยและทำงานในประเทศแคนาดาได้ ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้ต้องมีการสนับสนุนโดยคู่สมรสของเขา การให้การสนับสนุนอาจทำคำร้องส่วนบุคคลในแคนาดาหรือนอกแคนาดาก็ได้

คุณสมบัติ

การจะเป็นผู้สนับสนุนสำหรับการขอวีซ่าคู่สมรสชาวแคนาดาในไทยได้ คุณต้อง

 • เป็นพลเมืองแคนาดา หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร
 • อายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ยินยอมที่จะลงนามในข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแคนาดาหรือที่รัฐควิเบค (Quebec)
 • สามารถจัดเตรียมความต้องการขั้นพื้นฐานของคู่สมรสในเวลาที่กำหตามกฏระเบียบที่วางเอาไว้
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ติดคุก หรือเป็นผู้ต้องสงสัยในความผิดที่ร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาความผิดที่ร้ายแรง หรือผิดนัดตามคำสั่งของศาลในเรื่องการสนับสนุน
 • (ถ้าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร) จะต้องไม่อยู่ภายใต้คำสั่งเพิกถอน

ข้อเรียกร้อง

ผู้ใดที่ต้องการสมัครเป็นผู้สนับสนุนต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ ดังต่อไปนี้

 • การเป็นผู้สนับสนุนและภายใต้ข้อผูกพัน (IMM 1344A)
 • ข้อตกลงการให้การสนับสนุน (IMM 1344B)
 • การประเมินผลการให้การสนับสนุน (IMM 5481) หรือการประเมินผลสภาวะทางการเงิน (IMM 1283)
 • ใช้แทนตัวอย่าง (IMM 5476) ถ้าเหมาะสม เป็นประโยชน์
 • ใบเสร็จรับเงิน (IMM 5401) หรือเทียบเท่าที่ระบุไว้
 • แบบสอบถามผู้สนับสนุน (IMM 5540)

ตามเงื่อนไขของรายการข้างบนนี้ การสมัครเป็นผู้สนับสนุนเหล่านั้นยังคงต้องให้การสนับสนุนเอกสาร เช่น หนังสือเดินทางชาวแคนาดา บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร สูติบัตรชาวแคนาดา ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งการตายของผู้ตายที่เป็นคู่สมรส หรือใบรับรองการเพิกถอน (สิ่งใดก็ได้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์) และหลักฐานของรายได้ที่เพียงพอ

คู่สมรสชาวไทยที่จะได้รับการสนับสนุนจะต้องกรอกและส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบสมัครเพื่อเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร (IMM 008 ทั่วไป)
 • กำหนดการ 1-ประวัติ/การแถลง (IMM 008 กำหนดการ 1)
 • แบบสอบถามคู่สมรส/คู่ครอง (IMM 5490)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบครัว (IMM 4506)
 • ใช้แทน (IMM 5476) ถ้าเป็นประโยชน์

กระบวนการของวีซ่าคู่สมรสชาวแคนาดา

การสมัครสำหรับทั้งผู้สนับสนุนและวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร ควรกรอกและสมัครในเวลาเดียวกัน การสมัครของผู้สนับสนุนจะดำเนินการโดย Case Processing Center ถ้าผู้สนับสนุนได้รับการอนุมัติ การสมัครวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร ถูกส่งไปที่สำนักงานวีซ่าแคนาดา ในประเทศไทย ผู้สนับสนุนสำหรับวีซ่าประเภทนี้ ควรทำตามขั้นตอนข้างล่าง

 • ขั้นตอนที่1: ได้รับชุดเอกสารการสมัครโดยการดาวน์โหลดจากเวปไซต์ Citizenship and Immigration Canada (www.cic.gc.ca).
 • ขั้นตอนที่2: กรอกแบบฟอร์มทั้งหมดให้สมบูรณ์ โปรดจำไว้ว่ามีแบบฟอร์มที่แยกกันและเอกสารที่จำเป็นสำหรับทั้งผู้สนับสนุนและคู่สมรสหรือคู่สมรสตามกฏหมายจารีตประเพณี แบบฟอร์มสำหรับคู่สมรสชาวไทยต้องถูกส่งไปที่ประเทศไทยและเมื่อเสร็จบูรณ์แล้ว ต้องส่งกลับไปที่แคนาดา นอกจากนี้ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สนับสนุนและผู้สมัครต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อพิสูจน์ว่ามีการสมรสกันจริง และรวมทั้งส่วนที่เหลือของเอกสาร
 • ขั้นตอนที่3: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าหลังจากรวบรวมเอกสารทั้งหมด จากนั้นผู้สนับสนุนควรส่งจดหมาย ใบสมัครการให้การสนับสนุนพร้อมด้วยการสมัครผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรของคู่สมรสที่ Citizenship and Immigration Center ที่แคนาดาเพื่อตรวจสอบ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือเอกสารเพิ่มติม ถ้าเอกสารทั้งหมดอยู่ในการร้อง การสมัครจะถูกส่งไปที่สำนักงานวีซ่าแคนาดาในประเทศไทย เพื่อขั้นตอนต่อไป
 • ขั้นตอนที่4: รอสำหรับการตัดสินรอบสุดท้ายของการอนุมัติผู้สนับสนุนทำโดยสำนักงานวีซ่าที่ประเทศแคนาดา อาจมีบางคำถามสำหรับการสัมภาษณ์และ/หรือเอกสารเพิ่มเติม เมื่อผู้สนับสนุนได้รับการอนุมัติแล้ว วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรก็จะออกให้ด้วย

Siam Legal สามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

การบริการวีซ่าแคนาดาของพวกเรา ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูตและรัฐบาล เราให้บริการดังต่อไปนี้

 • การตรวจสอบอย่างเต็มที่กับผู้สนับสนุนของคุณและตัวของคุณ , สถานภาพทางการเงิน และประวัติการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาและยืนยันว่าวีซ่าประเภทไหนเหมาะสมกับคุณ
 • รายการตรวจสอบที่คลอบคลุม เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุน(ถ้ามี)
 • การเตรียมความพร้อมอย่างละเอียด สำหรับการยื่นขอวีซ่าของคุณ
 • การยื่นใบสมัครขอวีซ่าของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม
 • การจัดการอย่างรอบคอบทุกครั้งที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการรับมือในการสัมภาษณ์กับกงสุล(ถ้ามี)
 • ช่วยเหลืออย่างไม่จำกัดผ่านทางโทรศัพท์กับผู้เชี่ยวชาญวีซ่าแคนาดาของเรา ติดต่อนักกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนนาดาในกรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพื่อจัดการวีซ่าของคุณไปที่แคนาดาในประเทศไทยหรือคลิกที่ปุ่มข้างล่าง
Start your application by clicking the button below

By paying through Paypal, you agree to the terms and conditions of this website.

ติดต่อนักกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองประเทศแคนนาดาในกรุงเทพ,พัทยา ,ภูเก็ต และเชียงใหม่ เพื่อจัดการวีซ่าของคุณไปที่แคนนาดาในประเทศไทยหรือคลิกที่ปุ่มข้างล่าง

Canadian Visas
Canadian Tourist Visa Spouse Visa to Canada
Student Visa to Canada Family Visa to Canada
Work Visa to Canada Canadian Visas
Canadian Embassy in Bangkok
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
Thailand: +66 2254-8900