สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

การยื่นวีซ่าสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา

สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดในโลก สถานทูตยังให้บริการด้านกงสุลแก่พลเมืองสหรัฐอเมริกา ดำเนินการคำร้องขอวีซ่าของพลเมืองไทย ที่ยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา และอำนวยความสะดวกด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา และไทย Mr. Michael George DeSombre เป็นทูตปัจจุบัน

ฝ่ายบริการพลเมืองอเมริกัน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติชาวอเมริกัน และผู้มาเยือนประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านโดยให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอหนังสือเดินทาง รวมถึงการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน และเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การแจ้งการเกิด และตายในประเทศไทย, รับรองเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ชาวอเมริกันที่เป็นทุกข์

แผนกวีซ่า ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย จะให้บริการแก่คนไทย และชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานทูตในกรุงเทพฯ ดำเนินการคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท เช่น วีซ่าที่ไม่ใช่ผู้อพยพ และผู้อพยพ วีซ่าที่ไม่ใช่ผู้ย้ายถิ่นฐาน ได้แก่ วีซ่านักท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ ในขณะที่วีซ่าผู้อพยพสามารถอยู่ในรูปแบบของวีซ่าคู่หมั้น (K-1 Visa), วีซ่าคู่สมรส (K-3 Visa), CR-1, IR-1 และวีซ่าทำงาน ในกลุ่มอื่น ๆ ในขณะเดียวกันสถานกงศุลสหรัฐฯในเชียงใหม่สามารถดำเนินการวีซ่าชั่วคราว ในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย และช่วยเหลือชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ใน หรือ เยี่ยมชมจังหวัด

US Embassy Thailand

ตำแหน่ง

บริการพลเมืองอเมริกัน และ แผนกวีซ่า
สถานทูตสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย
95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
วันจันทร์ – วันศุกร์ จาก 7:00 ถึง 16:00
ปิดวันหยุดราชการในทั้ง สหรัฐอเมริกา และ ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2-205-4000
https://bangkok.usembassy.gov/

สถานกงสุลในเชียงใหม่
387 ถนนวิชยานนท์, เชียงใหม่ 50300, Thailand
Tel: +66-53-107-700
https://chiangmai.usconsulate.gov/

หมายเหตุ: ผู้เยี่ยมชมแผนกบริการกงสุลและวีซ่าจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อมีการนัดหมาย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ Siam Legal Bangkok

บริการสำหรับพลเมืองอเมริกันและบริการด้านกงสุลอื่น ๆ

หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา

หากหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาของคุณสูญหาย หรือ ถูกขโมยในขณะที่คุณอยู่ในประเทศไทย สถานทูตสหรัฐอเมริกาสามารถช่วยคุณได้รับหนังสือเดินทางฉุกเฉินเพื่อให้คุณสามารถเดินทางกลับบ้าน สถานทูตใช้เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉินซึ่งใช้ได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

สถานทูตสหรัฐอเมริกาสามารถต่ออายุหนังสือเดินทางสหรัฐฯ เล่มเดิม และ ออกหนังสือเดินทางใหม่ของสหรัฐอเมริกาได้ ผู้สมัครหนังสือเดินทางอาจไปด้วยตนเองที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือ สมัครทางไปรษณีย์ และ ยื่นรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 ใบ, หลักฐานการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ อาทิเช่น สำเนาหนังสือเดินทางปัจจุบัน และหลักฐานแสดงตน หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของคุณในประเทศไทย

สถานทูตจะไม่ทำการพิ่มหน้าในหนังสือเดินทางสหรัฐฯ ของคุณ อีก คุณจะต้องต่ออายุหนังสือเดินทางของคุณหากหน้าทั้งหมดนั้นถูกใช้ หรือเต็มแล้ว

สัญชาติสหรัฐอเมริกา และ รายงานการเกิด

หากคุณเป็นพลเมืองอเมริกัน และคุณมีลูกที่เกิดในประเทศไทย ลูกของคุณเป็นพลเมืองสหรัฐโดยกำเนิด เพื่อให้ลูกของคุณพิสูจน์สัญชาติสหรัฐอเมริกา และรับหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาคุณต้องลงทะเบียนเกิดที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลในประเทศไทย คุณสามารถเริ่มกระบวนการลงทะเบียนของบุตรหลานของคุณได้โดยการนัดหมาย ลูกของคุณต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาพร้อมผู้ปกครองทั้งสองคน เมื่อบุตรหลานของคุณลงทะเบียนพวกเขาจะได้รับใบรับรองการเป็นพลเมือง และ สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาได้

หนังสือรับรองการสมรส

กฎหมายไทยกำหนดให้พลเมืองอเมริกันที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตระบุว่าพวกเขามีสิทธิ์สำหรับการแต่งงาน ในการรับหนังสือรับรองนี้คุณจะต้องแสดงตัวที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ และลงนามในแบบฟอร์มคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล เจ้าหน้าที่กงสุลจะรับรองเอกสารในขณะที่คุณรออยู่ที่สถานทูต หากคุณกำลังจะแต่งงานกับพลเมืองอเมริกันด้วยกันเอง คู่สมรสชาวอเมริกันของคุณจะต้องได้รับหนังสือรับรองด้วยเช่นกัน

หนังสือรับรองรายได้

สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ สถานกงสุลในเชียงใหม่จะไม่รับรอง หรือ ออกหนังสือรับรองรายได้สำหรับการเกษียณอายุของไทย และ คำร้องขอวีซ่าแต่งงาน พลเมืองอเมริกันจะต้องเปิดสมุดบัญชีธนาคารไทย และ โอนรายได้ต่อเดือนของพวกเขาเช่นรายได้ส่วนบุคคลธรรมดา หรือผลประโยชน์จากประกันสังคมเข้าสู่บัญชีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย

บริการรับรองเอกสาร

เจ้าหน้าที่กงสุลอาจให้บริการรับรองเอกสาร เฉพาะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ ทุกคน แผนกกงสุลอาจให้การรับรองลายมือชื่อหนังสือมอบอำนาจ และ รับรองสำเนาหนังสือเดินทางสหรัฐฯ บริการที่ไม่มีให้บริการ อย่างเช่น: รับรองสำเนาหนังสือวุฒิการศึกษา, การสมรส, การเกิด และ การหย่าร้าง เอกสารที่ออกในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการรับรองความถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในกรณีที่สำนักงานกงสุลไม่สามารถให้บริการรับรองเอกสารตามที่คุณต้องการ คุณสามารถติดต่อทนายความ ทนายความไทยที่มีความสามารถเพื่อรับรองเอกสารของคุณโดยเฉพาะหากจะใช้ในประเทศไทย

ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯ คุณควรลงทะเบียนกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาในขณะที่อยู่ในประเทศไทย ทำให้สถานทูตสามารถติดต่อคุณในกรณีฉุกเฉิน และ ให้ข้อมูลการเดินทางที่ทันสมัย หากคุณถูกจับกุม หรือ ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในประเทศไทย คุณมีสิทธิ์ที่จะพบกับเจ้าหน้าที่กงสุลที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และติดต่อกับทนายความของประเทศไทย เจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบการรักษาของคุณติดตามความคืบหน้าของคดีของคุณ และช่วยให้คุณติดต่อกับญาติในสหรัฐอเมริกา

เมื่อพลเมืองสหรัฐฯ เสียชีวิตในประเทศไทย รัฐบาลไทยจะแจ้งให้สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ ทราบ สถานทูตจะยืนยันการเสียชีวิต และยื่นยันตัวตน และแจ้งให้ญาติผู้ตายทราบต่อไป และช่วยประสานงานการส่งศพกลับประเทศ หากผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วยความประสงค์ของไทย คุณอาจต้องติดต่อทนายความภาคทัณฑ์เพื่อจัดการพินัยกรรม หรือ อสังหาริมทรัพย์

สิ่งสำคัญ คือ ต้องทราบว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

พลเมืองสหรัฐฯ ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน กรุณาโทร +66 2 205 4000 หมายเลขนี้สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคม

แม้ว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะไม่ประมวลผลแอปพลิเคชันโดยตรงสำหรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แต่พวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้สมัครโดยการรับรองเอกสารและแบบฟอร์ม ควรส่งใบสมัครที่กรอกแล้วไปยังสำนักงานประกันสังคมระดับภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาใน กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

การลงคะแนนที่ขาดไป

หากคุณจะอยู่ในประเทศไทยในระหว่างการเลือกตั้งสหรัฐ พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ (MOVE) ทำให้กระบวนการที่มีความคล่องตัวในการขอ และ รับบัตรลงคะแนนที่ขาดไป คุณจะส่งบัตรลงคะแนนการเลือกตั้งที่สมบูรณ์ ไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาซึ่งจะส่งไปยังสหรัฐอเมริกา ซองจดหมายจะถูกส่งทางไปรษณีย์สองวันทำการหลังจากได้รับจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา เมื่อได้รับแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์ สำหรับการจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเริ่มกระบวนการออนไลน์ได้ที่นี่: https://www.fvap.gov/ และยังมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือการลงคะแนนที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯที่ คุณสามารถไปถึงได้ที่ VoteBANGKOK@state.gov

บริการวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับคนไทย และ ชาติอื่น ๆ

สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ ดำเนินการขอวีซ่าของคนไทย ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาคือการสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ การสัมภาษณ์วีซ่าบางครั้งอาจดำเนินการที่สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในจังหวัดเชียงใหม่หากสะดวกกว่าสำหรับผู้สมัคร

สถานทูตสหรัฐอเมริกาไม่มีช่องทางสำหรับซึ่งผู้เข้าสมัครสามารถรับข้อมูลวีซ่าได้ คนไทยที่ต้องการข้อมูลวีซ่าสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าเมืองที่มีประสบการณ์ในการจัดการวีซ่านักท่องเที่ยว (B2) และธุรกิจ (B1) รวมถึงวีซ่า K1 และ K2 วีซ่า CR-1 และ IR-1 และปฏิเสธวีซ่า และการสละสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา การใช้งาน

มที่พบบ่อย

ฉันจะหาที่รับรองเอกสารในกรุงเทพฯ ได้อย่างไร?

ทนายความของเราเป็นนักกฎหมายที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย และ ได้รับใบอนุญาตให้บริการรับรองเอกสารโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทย พวกเขาสามารถที่จะรับรองเอกสารตามกฎหมายรับรองความถูกต้องของลายเซ็น หรือ เอกสาร และพยานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ งบของบุคคลภายใต้คำสาบาน

ฉันจะติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยได้อย่างไร?

จากภายในประเทศไทย คุณสามารถโทร 02-205-4000
จากนอกประเทศไทย คุณสามารถโทร + 66-2-205-4000 (หมายเลขไทย) หรือ 202-640-2632 (หมายเลขสหรัฐอเมริกา)
ที่อยู่อีเมล: acsbkk@state.gov (กรุงเทพฯ) หรือ acschn@state.gov (เชียงใหม่)

ฉันสามารถไปที่สถานทูตสหรัฐฯได้โดยไม่ต้องนัดหมายหรือไม่?

ไม่ได้, คุณต้องจองนัดล่วงหน้า และ นำหน้ายืนยันการนัดหมายของคุณไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา โดยทำการนัดหมายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐฯ

สถานทูตสหรัฐอเมริกาสามารถช่วยฉันกลับบ้านในช่วงวิกฤต COVID-19 ได้หรือไม่?

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่สุด รวมถึง COVID-19 สถานทูตจะไม่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับบ้าน หากคุณเป็นพลเมืองอเมริกันที่ไม่มีเงินทุนคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อการส่งกลับประเทศ เงินกู้สำหรับการส่งตัวกลับประเทศนั้นมีไว้สำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทันที และ ไม่สามารถใช้เพื่ออยู่ในประเทศไทยได้ สถานทูตสามารถใช้เงินกู้การส่งกลับเพื่อซื้อตั๋วไปยังสหรัฐอเมริกาในเที่ยวบินถัดไปที่มีอยู่ เงินกู้นี้ยังสามารถใช้เพื่อชำระค่าที่พัก และ อาหารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นโปรแกรมเงินกู้รัฐบาลสหรัฐซึ่งคุณจะต้องชำระเพื่อให้มีสิทธิ์ต่ออายุหนังสือเดินทางสหรัฐฯ

ในช่วงวิกฤต COVID-19 แผนกกงสุลของสหรัฐฯจะเปิดให้บริการรับรองเอกสารเมื่อใด?

ฝ่ายกงสุลของสหรัฐฯในกรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ระงับการให้บริการจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป พวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคำขอฉุกเฉินเท่านั้น เมื่อบริการประจำได้ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่, จะมีจำนวนจำกัดของการนัดหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ให้รอหห่างกันในห้องรอ สำหรับผู้ที่ต้องการทำการรับรองเอกสารสำหรับใช้ในสหรัฐอเมริกา คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกอื่นซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการรับรองเอกสาร

Call Us at 1 (877) 252-8831