คำถามที่พบบ่อย K2 และ K4

วีซ่าอเมริกาสำหรับประเทศไทย

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบุตรของคู่หมั้นชาวไทยหรือคู่สมรสชาวไทยมาถึงสหรัฐอเมริกา?

หลังจากคำร้องขอวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว และคุณกับบุตรของคุณพร้อมที่จะยื่นเอกสารสำหรับการขอกรีนการ์ด บุตรแต่ละคนต้องยื่นคำร้องของตัวเอง และคุณต้องยื่นคำร้อง I-130 ภายใน 90 วัน เพื่อขอสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัย

สิ่งที่ฉันควรทำหลังจากยื่นคำร้อง I-130?

บุตรผู้ถือวีซ่า K4 จะไม่สามารถยื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะในสหรัฐอเมริกาได้ จนกว่าผู้ปกครองหรือพ่อ/แม่เลี้ยงซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ยื่น I-130 ในนามของบุตรให้ ถ้าผู้ปกครองหรือพ่อ/แม่เลี้ยงซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ไม่เคยยื่นคำร้อง I-130 ผู้ปกครองที่เป็นผู้อพยพสามารถทำให้ได้ เมื่อเขา/เธอได้รับสถานะผู้มีที่อยู่อาศัยถาวรอย่างถูกต้องตามกฏหมาย [Legal permanent resident (LPR)] แต่บุตรจะต้องรอหมายเลขวีซ่า จากผู้ปกครองที่เป็นผู้อพยพซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้ว จะไม่มีอยู่ในสถานะวีซ่า K3 ดังนั้นบุตรจะมีสถานะที่มิชอบด้วยกฏหมายของ K4

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบุตรของคู่หมั้นชาวไทยหรือคู่สมรสชาวไทย อายุมากกว่า 21ปี หรือสมรสแล้ว?

ถ้าบุตรมีอายุเกิน 21 ปี ได้มีการยื่นคำร้องหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นบุตรบุญธรรม หรือ บุตรมีสถานะสมรสแล้ว จะไม่สามารถอพยพเข้าสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกับคุณได้ ในฐานะที่คุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา คู่สมรสของคุณยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับพวกเขา ถ้าพวกเขาเป็นบุตรโดยชอบธรรมของเขาหรือเธอ หรือเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฏหมาย พวกเขาจำเป็นต้องรอโควต้า

ถ้าฉันไม่ขอวีซ่าเพื่อบุตรในเวลาเดียวกันกับการขอวีซ่า K1หรือ K3 ของฉัน ในประเทศไทย?

ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอเพื่อบุตรแต่ละคนแยกต่างหาก

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉันไม่ยื่นเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อบุตรในเวลาเดียวกับฉัน?

วีซ่า K2 มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 90 วัน จากวันแรกที่เดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาและคุณอาจยื่นเพื่อการขอเปลี่ยนแปลงสถานะของวีซ่า K2 หลังจากที่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ถือวีซ่า K1 และพลเมืองสหรัฐอเมริกาได้ทำการสมรสกันหรือภายใน 90 วัน ก่อนที่วีซ่า K2 จะหมดอายุ

วีซ่า K4 ของคุณอาจยื่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงสถานะในเวลาใดก็ได้ ตามแบบฟอร์ม I-130 คำร้องขอเพื่อผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ

อะไรคือข้อจำกัดของวีซ่า K2?

  • วีซ่า K2 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะอื่นๆของ Non-immigrate ได้
  • ในการเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณเคยมีการกระทำความผิดกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกามาก่อน คุณจะไม่สามารถขอวีซ่าได้

บุตรของผู้ถือ K-1 สามารถอยู่โดยวีซ่า K-2ได้นานเท่าไหร่?

บุตรของผู้ถือ K-1 อาจอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยวีซ่า K2 มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ามา ถ้าผู้ปกครองผู้ถือวีซ่าK-1 กับพลเมืองสหรัฐไม่สมรสกันภายใน 90 วัน คุณต้องเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใน 30 วัน

บุตรของผู้ถือ K-3 สามารถอยู่โดยวีซ่า K-4ได้นานเท่าไหร่?

วีซ่า K4 มีอายุ 2 ปี และสามารถเข้าออกประเทศได้ ไม่จำกัดหรือจนกว่าบุตรของคุณจะอายุ 21 ปี แล้วแต่ว่าอันไหนจะใช้เวลาสั้นกว่ากัน

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า K2 และ K4 มีอะไรบ้าง?

  • ค่าธรรมเนียมขั้นตอนการขอวีซ่าชั่วคราว (Non-immigrant visa)
  • ผลการตรวจร่างกาย (ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไป)
  • ค่าธรรมเนียมการพิมพ์ลายนิ้วมือ (ถ้าจำเป็น)
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจรวมทั้งค่าแปลเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดหาเอกสารที่ต้องการ
  • ค่ากรอกคำร้อง ฟอร์ม I-485 เพื่อลงทะเบียนผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ
Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
US: 1 (877) 252-8831
   
Thailand: +66 2254-8900