วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

วีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว รวมไปถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจ การสมัครวีซ่านั้นจำเป็นสำหรับบุคคลสัญชาติไทย วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับบุคคลสัญชาติไทยจะมีอายุ 6 เดือน ศูนย์ยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ รับใบสมัครวีซ่าทุกประเภทและได้รับมอบหมายจากสำนักงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

คุณสมบัติ

ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรในประเทศไทยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้สมัครมีความประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 • ผู้สมัครไม่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อประสงค์จะต่อวีซ่าในสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครไม่มีความประสงค์จะทำงานในสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครประสงค์จะศึกษาในสหราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน
 • ผู้สมัครจะต้องสามารถสปอนเซอร์ตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของกองทุนรัฐบาล หากผู้สมัครประสงค์จะอาศัยอยู่กับญาติหรือเพื่อนในสหราชอาณาจักร ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานว่าบุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง (หรือมีที่อยู่ขณะไปเยือนสหราชอาณาจักร) และประสงค์จะให้ที่พักหรือสนับสนุนด้านการเงิน
 • ผู้สมัครจะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย (เช่น ผู้ถือวีซ่าระยะยาวและมีใบอนุญาตทำงาน)

คุณสมบัติผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

 • มีความประสงค์จะไปท่องเที่ยวระยะสั้น - ไม่เกิน 6 เดือน
 • จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้สมัครจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับการเดินทางกลับ
 • ผู้สมัครจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับที่พักและการเดินทาง
 • หลักฐานภาระผูกพันธ์ในประเทศไทยหรือเหตุผลที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทย

คุณสมบัติสำหรับสปอนเซอร์

 • จดหมายเชิญ (โดยพลเมืองสหราชอาณาจักรหรือผู้พำนักถาวร)
 • จดหมายรับรอง (โดยพลเมืองสหราชอาณาจักรหรือผู้พำนักถาวร)
 • หลักฐานการทำงานของสปอนเซอร์

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ไม่สามารถทำได้ขณะถือวีซ่าท่องเที่ยว

 • เรียนในสหราชอาณาจักร
 • ทำงานในสหราชอาณาจักร
 • จดทะเบียนสมรสในสหราชอาณาจักร
 • รักษาตัวในโรงพยาบาลในสหราชอาณาจักร (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน)
 • ไม่เป็นผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องยังประเทศอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการเดินทาง
Start your UK Visitor Visa application (THB 23,540.00)

By paying through Paypal, you agree to the terms and conditions of this website.

การบริการของบริษัท

การบริการการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวในประเทศไทย (ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมวีซ่า) มีดังนี้

 • การตรวจสอบสถานะทางด้านการเงินของสปอนเซอร์และผู้สมัคร
 • การบริการการปรึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ
 • รายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้สำหรับสมัครวีซ่า
 • การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครอย่างมืออาชีพ
 • การยื่นวีซ่ากับศูนย์ยื่นวีซ่า
 • การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริการทดสอบการสัมภาษณ์กับสถานเอกอัครราชทูต
 • การให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยือนสหราชอาณาจักร

หนังสือเดินทางของฉันจะต้องมีอายุเท่าใด ?

คุณต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหนังสือเดินทาง ก่อนที่จะยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน:

 • หนังสือเดินทางควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ของการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร
 • หนังสือเดินทางควรมีหน้าสำหรับลงตราประทับวีซ่า
 • หนังสือเดินทางไม่ควรได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ มิฉะนั้นคุณต้องทำหนังสือเดินทางใหม่
 • จำเป็นต้องมีลายมือชื่อบนหนังสือเดินทางของคุณก่อนที่ยื่นขอวีซ่า
สามารถให้ตัวแทนของฉัน หรือ ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบสมัครขอวีซ่าแทนได้หรือไม่ ?

ผู้สมัครจำเป็นต้องแสดงตนเมื่อยื่นใบสมัคร ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากผู้สมัคร:

 • ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะระบุตัวตนโดยใช้ข้อมูลจากลายนิ้วมือที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในอนาคตในสหราชอาณาจักร
 • รูปถ่าย: ไม่จำเป็นต้องยื่นรูปถ่ายเพราะจะต้องถ่ายรูปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในวันที่ยื่นใบสมัคร
ฉันยื่นขอวีซ่าได้เมื่อไร?

คุณสามารถยื่นใบสมัครได้ภายใน 90 วันก่อนวันเดินทาง เช่น ถ้ากำหนดวันเดินทางวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โปรดรับทราบว่า การประเมินวีซ่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วันทำการนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร เราขอแนะนำให้คุณสมัครเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากเอกสารของคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบและแปล (เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) โดยที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรา

ฉันสามารถรับวีซ่าได้เมื่อไร ?

วีซ่าเยี่ยมเยือนในสหราชอาณาจักรมีระยะเวลามาตรฐานสากล 15 วันทำการนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร เราเข้าใจว่ามีหลายกรณีที่ผู้สมัครต้องการยื่นขอการประเมินผลแบบเร่งด่วน ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าของสหราชอาณาจักรของเราสามารถให้คำปรึกษากับคุณ กับตัวเลือกระยะเวลาประเมินผล 5 วันทำการ และ 24 ชั่วโมง

ฉันเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรบ่อย สามารถขอวีซ่ามีอายุมากกว่า 6 เดือนได้หรือไม่ ?

เราเข้าใจความต้องการของคุณในการขอวีซ่าที่นานขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าสหราชอาณาจักรของเราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด วีซ่าเยี่ยมเยือนสหราชอาณาจักรของคุณสามารถมีระยะเวลาได้ดังต่อไปนี้:

 • 6 เดือน
 • 2 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี

หมายเหตุ หากคุณได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่าที่สมัครจะไม่สามารถขอคืนส่วนต่างของค่าธรรมเนียมได้

ฉันจะทำอย่างไรให้วีซ่าอนุมัติ?

การยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยือนสหราชอาณาจักรอาจเป็นเรื่องยากในการเตรียมตัวด้วยตัวเองและอาจได้รับการปฏิเสธ ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าสหราชอาณาจักรระดับมืออาชีพของเราจะแนะนำคุณตามลำดับ

เอกสารที่ต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงในประเทศที่อาศัยอยู่มีดังต่อไปนี้:

 • การจ้างงาน
 • ธุรกิจ
 • ทรัพย์สินภายใต้ชื่อของคุณ
 • ครอบครัว
 • หลักฐานแหล่งที่มาของรายได้อื่น

หมายเหตุ: คำขอแต่ละชุดมีความแตกต่างกัน เราขอแนะนำให้ติดต่อเราเพื่อประเมินสถานการณ์ของคุณให้ดีขึ้น

ฉันไม่มีเงินในบัญชี ยังสามารถยื่นขอวีซ่าได้หรือไม่?

จำเป็นต้องมีเงินที่เพียงพอในบัญชีธนาคารส่วนตัวของคุณ โดยเฉพาะกรณีไม่มีผู้สนับสนุนในการยื่นขอวีซ่าของคุณ อย่างไรก็ตามการมีเงินในบัญชีไม่จำเป็นเสมอไป แต่เป็นข้อได้เปรียบ

เป็นสิ่งสำคัญคือเป็นแหล่งเงินได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ฉันสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าซ้ำได้กี่ครั้ง หากวีซ่าถูกปฏิเสธ ?

ไม่จำกัดจำนวนการยื่นคำร้องขอวีซ่า คุณสามารถยื่นได้อีกครั้งทันทีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ

บริษัทของคุณสามารถรับรองได้หรือไม่ว่าวีซ่าจะอนุมัติ ?

โปรดรับทราบว่า เราไม่สามารถรับรองได้ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ แต่เราสามารถรับรองได้ว่าการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะถูกเตรียมการโดยที่ปรึกษาด้านการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสบการณ์ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร

ฉันสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่า คุณสามารถให้บริการในสิ่งที่ฉันต้องการ?

ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าคืองานของเรา เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเรา คุณสามารถตรวจสอบความเห็นของลูกค้าได้จากเพจ Google Business page.