วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

วีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว รวมไปถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจ การสมัครวีซ่านั้นจำเป็นสำหรับบุคคลสัญชาติไทย วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับบุคคลสัญชาติไทยจะมีอายุ 6 เดือน ศูนย์ยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ รับใบสมัครวีซ่าทุกประเภทและได้รับมอบหมายจากสำนักงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

คุณสมบัติ

ผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรในประเทศไทยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้สมัครมีความประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 • ผู้สมัครไม่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อประสงค์จะต่อวีซ่าในสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครไม่มีความประสงค์จะทำงานในสหราชอาณาจักร
 • ผู้สมัครประสงค์จะศึกษาในสหราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน
 • ผู้สมัครจะต้องสามารถสปอนเซอร์ตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของกองทุนรัฐบาล หากผู้สมัครประสงค์จะอาศัยอยู่กับญาติหรือเพื่อนในสหราชอาณาจักร ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานว่าบุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง (หรือมีที่อยู่ขณะไปเยือนสหราชอาณาจักร) และประสงค์จะให้ที่พักหรือสนับสนุนด้านการเงิน
 • ผู้สมัครจะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย (เช่น ผู้ถือวีซ่าระยะยาวและมีใบอนุญาตทำงาน)

คุณสมบัติผู้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

 • มีความประสงค์จะไปท่องเที่ยวระยะสั้น - ไม่เกิน 6 เดือน
 • จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ผู้สมัครจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับการเดินทางกลับ
 • ผู้สมัครจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับที่พักและการเดินทาง
 • หลักฐานภาระผูกพันธ์ในประเทศไทยหรือเหตุผลที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทย

คุณสมบัติสำหรับสปอนเซอร์

 • จดหมายเชิญ (โดยพลเมืองสหราชอาณาจักรหรือผู้พำนักถาวร)
 • จดหมายรับรอง (โดยพลเมืองสหราชอาณาจักรหรือผู้พำนักถาวร)
 • หลักฐานการทำงานของสปอนเซอร์

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ไม่สามารถทำได้ขณะถือวีซ่าท่องเที่ยว

 • เรียนในสหราชอาณาจักร
 • ทำงานในสหราชอาณาจักร
 • จดทะเบียนสมรสในสหราชอาณาจักร
 • รักษาตัวในโรงพยาบาลในสหราชอาณาจักร (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน)
 • ไม่เป็นผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องยังประเทศอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการเดินทาง
Start your UK Visa application now!
การบริการของบริษัท

การบริการการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวในประเทศไทย (ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมวีซ่า) มีดังนี้

 • การตรวจสอบสถานะทางด้านการเงินของสปอนเซอร์และผู้สมัคร
 • การบริการการปรึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ
 • รายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้สำหรับสมัครวีซ่า
 • การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครอย่างมืออาชีพ
 • การยื่นวีซ่ากับศูนย์ยื่นวีซ่า
 • การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริการทดสอบการสัมภาษณ์กับสถานเอกอัครราชทูต
 • การให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
Siam Legal WhatsApp Number
Siam Legal LINE ID
วีซ่าท่องเที่ยว
Rated 4.9/5 based on 47 reviews