วีซ่าของประเทศในสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนคนไทย

การขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

วีซ่าสำหรับนักเรียนคนไทยในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นบริการที่เหมาะสำหรับบุคคลที่จะขอวีซ่าเพื่อทำการศึกษาต่อ โดยในขณะเดียวกันก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวและทำงานพิเศษในสหราชอาณาจักรได้ แต่ตามวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบนักเรียน หรือสำหรับบุคคลที่ต้องการมาศึกษาในระยะเวลาสั้นๆ (ไม่เกิน 6 เดือน) ในขณะที่เดินทางมาที่สหราชอาณาจักร จะไม่มีสิทธิเหมือนเช่นประเภทวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถทำงานพิเศษ หรือขยายระยะเวลาอยู่อาศัยได้

ตามวีซ่านักเรียนนี้ คุณสามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลาถึง 6 เดือน เพื่อเตรียมการทั้งหมดสำหรับหลักสูตรการเรียน วีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่ต้องการเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร หรือเพื่อสอบเข้า หรือการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย หากคุณประสงค์จะศึกษาในสหราชอาณาจักรแบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน และได้รับข้อเสนอจากสถานบันการศึกษา คุณควรจะยื่นขอวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร (ประเภททั่วไป) ตามระบบการให้คะแนนเทียร์ 4

คุณสมบัติในการสมัคร วีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร (ประเภททั่วไป)

 • คุณจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยกองทุนของรัฐบาล ในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่านั้น สถานศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน
 • คุณจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณจะสามารถปฏิบัติตามหลักสูตรปริญญาเต็มเวลาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาได้ (ได้รับการรับรองตามเทียร์ 4)
 • หลักสูตรของคุณจะถูกจัดให้ศึกษาในตอนกลางวันไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ตามประเภทของสถาบันที่ระบุไว้ข้างต้น หลักฐานดังกล่าวนี้โดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบหนังสือการลงทะเบียนจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง
สยามลีเกิลสามารถช่วยอะไรแก่คุณได้บ้าง

การบริการของเราไม่ครอบคลุมไปถึงค่าธรรมเนียมของรัฐหรือของสาธารณฑูต แต่เราสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้ให้คุณได้

 • การตรวจสอบอย่างรอบด้านเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของคุณและผู้สนับสนุน ประวัติทางการเงิน และประวัติการทำงาน
 • การให้คำปรึกษาและการรับรอง ในกรณีที่มีคุณสมบัติถูกต้องในการขอวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักรของคู่หมั้น
 • รายการซึ่งครอบคลุมเอกสารที่ต้องใช้ สำหรับผู้ยื่นคำร้องและผู้สนับสนุน (ถ้ามี)
 • การเตรียมการอย่างละเอียดในเอกสารการขอวีซ่า
 • การเสนอเอกสารขอวีซ่าให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบพิจารณา
 • ความตกลงอย่างละเอียดที่สอดคล้องกับของตัวแทนรัฐ
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล
 • ความช่วยเหลืออย่างไม่จำกัดทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวีซ่า
Start your UK Student Visa application (THB 23,540.00)

By paying through Paypal, you agree to the terms and conditions of this website.

หลังจากได้รับวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร
 • วีซ่านั้นจะได้รับตามระยะเวลาที่คุณศึกษาในสหราชอาณาจักร
 • ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คุณจะไม่สามารถทำงานได้เกินกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เว้นแต่จะถือว่าเป็นการฝึกงาน
 • ในระหว่างปิดภาคเรียน คุณได้รับอนุญาตให้ทำงานเต็มเวลาได้
 • เนื่องจากคุณเป็นนักเรียน คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจใดๆ หรือทำงานอิสระ หรือเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดง
 • คุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนของรัฐ
 • นักเรียนระยะสั้น (วีซ่าระยะสั้นสำหรับนักเรียน) ซึ่งพักอาศัยเป็นเวลาหกเดือนหรือน้อยกว่านั้น จะไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีในสหราชอาณาจักร

นักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว สามารถขอใบอนุญาตทำงานในสหราชอาณาจักรได้ โดยไม่จำต้องเดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตน กฎเกณฑ์นี้ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาพยาบาล แพทย์ที่จบการศึกษาแล้ว และทันตแพทย์เท่านั้น

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
UK: 0207-101-9301
Thailand: +66 2254-8900