วีซ่าสำหรับคู่สมรสของชาวสหราชอาณาจักร

วีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

วีซ่าสำหรับคู่สมรสของชาวสหราชอาณาจักรอนุญาตให้คู่สมรสของพลเมืองสหราชอาณาจักรหรือผู้อยู่อาศัยถาวร (ผู้ถือ ILR) ย้ายไปอยู่สหราชอาณาจักรกับคู่สมรส

การสมัครวีซ่าคู่สมรสให้กับคู่สมรสชาวไทยสามารถทำได้ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ จะดำเนินการใบสมัครวีซ่าทั้งหมด ระเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับจำนวนใบสมัครที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับ วีซ่าคู่สมรสมีอายุ 2 ปี 9 เดือน

คุณสมบัติ

 • คู่สมรสต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • คู่สมรสต้องเคยพบกันและจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
 • คู่สมรสจะต้องมีความประสงค์อยู่ด้วยกันถาวร
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • สปอนเซอร์จะต้องผ่านกฎการเงิน
 • หากผู้สมัครสมรสกับพลเมืองสหราชอาณาจักร วีซ่าที่ได้จะมีอายุ 2 ปี 9 เดือน
 • หากคู่สมรสยังคงสถานะการสมรสและอาศัยอยู่ร่วมกัน ผู้สมัครจะสามารถต่อวีซ่าในสหราชณาจักรออกไปอีกได้เป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน
 • หากอยู่ในสหราชอาณาจักรมากกว่า 5 ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วน จะสามารถสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้ (ILR)
Start your UK Visa application now!

By paying through Paypal, you agree to the terms and conditions of this website.

การบริการของบริษัท

การบริการการสมัครวีซ่าคู่สมรสในประเทศไทย (ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมวีซ่า) มีดังนี้

 • การตรวจสอบสถานะทางด้านการเงินของสปอนเซอร์และผู้สมัคร
 • การบริการการปรึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ
 • รายละเอียดเอกสารสำหรับผู้สมัครและสปอนเซอร์
 • การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการสมัคร
 • การยื่นวีซ่ากับศูนย์ยื่นวีซ่า
 • การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริการทดสอบการสัมภาษณ์กับสถานเอกอัครราชทูต
 • การให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์
ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ

ในกรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ กรุณาติดต่อบริษัท เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของจดหมายปฏิเสธ เรามีทีมงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
UK: 0207-101-9301
Thailand: +66 2254-8900