วีซ่าของประเทศในสหราชอาณาจักรสำหรับผู้ปกครองของบุตร

การขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย

ผู้ปกครองของบุตรในประเทศสหราชอาณาจักรสามารถเข้ามาอยู่อาศัยกับบุตรของเขาในประเทศได้ภายใต้การขอวีซ่าประเภทนี้ การอยู่อาศัยเริ่มต้นจะให้เวลาผู้ปกครอง 30 เดือน หลังจากเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระยะเวลาให้กำหนดให้นั้น ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องขอเวลาอีก 30 เดือนในการอยู่อาศัย ถ้าเขาหรือเธอมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลา 60 เดือนหรือ 5 ปีตามหัวข้อนี้และได้จัดเตรียมสิ่งที่ต้องใช้ครบถ้วนแล้ว ผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่ออยู่อาศัยอย่างถาวรในประเทศสหราชอาณาจักรได้

คุณสมบัติ

บุตรของผู้ปกครองที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมดังนี้:

 • มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในวันที่ยื่นคำขอ
 • อาศัยอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร
 • เป็นพลเมืองประเทศสหราชอาณาจักรโดยกำเนิด หรือมีที่อยู่อาศัยอย่างถาวร

คำแนะนำเพิ่มเติม

ผู้ปกครองสามารถยื่นคำขอวีซ่าประเภทนี้หาก:

 • เขาหรือเธอรับผิดชอบต่อบุตรเพียงลำพัง หรือบุตรไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้ปกครองคนอื่น
 • ผู้ดูแลบุตรในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นชาวอังกฤษหรือมีที่อยู่ถาวรนั้น ไม่ใช่คู่ชีวิตของผู้ปกครอง และนอกจากนี้ผู้ปกครองยังไม่มีคุณสมบัติในการผ่านเข้าประเทศในฐานะคู่ชีวิตอีกด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ปกครอง เขาหรือเธอต้องจัดเตรียมหลักฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการดูแลบุตรเพียงลำพัง หรือหลักฐานเกี่ยวกับการมีบทบาทในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตร

คำแนะนำในการขอวีซ่า

ผู้ปกครองสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ไม่ว่าเขาหรือเธอจะอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักรหรืออยู่ต่างประเทศ สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมีดังต่อไปนี้:

กรณีที่อยู่ในสหราชอาณาจักร:

 • ผู้ปกครองจะต้องไม่ถือวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว และต้องไม่เข้าอยู่ในสหราชอาณาจักรเพียงชั่วคราว
 • ผู้ปกครองจะไม่ได้รับอนุญาตให้พักอยู่ในประเทศเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือน
 • คำร้องที่มีผลบังคับใช้กรณี leave to remain จะต้องจัดทำขึ้นโดยผู้ปกครอง
 • เขาหรือเธอจะต้องไม่ฝ่าฝืนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกฏในการพาคนเข้าเมืองของประเทศสหราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 28 วันที่พวกเขาอยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรหลังจากได้รับอนุญาต จะได้รับการอนุมัติ
 • หลักฐานที่เฉพาะเจาะจงจะต้องถูกจัดเตรียม เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ปกครองสามารถจัดให้หาสิ่งที่เขาหรือเธอต้องการได้ โดยไม่ต้องพึ่งพากองทุนสาธารณะ
 • ทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมี

กรณีที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร:

 • ผู้ปกครองจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
 • คำร้องที่มีผลบังคับใช้เพื่อเข้าประเทศจะต้องจัดทำขึ้นโดยผู้ปกครอง
 • ผู้ปกครองจะต้องสามารถให้ความอำนวยสะดวกในสิ่งที่เขาหรือเธอต้องการได้ โดยไม่ต้องพึ่งพากองทุนสาธารณะ
 • ทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมี

นอกจากสิ่งที่ต้องใช้ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ปกครองซึ่งไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศ จะต้องมีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ให้เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม Appendix FM ของกฎการอพยพเข้าเมืองในประเทศสหราชอาณาจักร

ในกรณีที่ผู้ปกครองมีสิ่งที่ต้องใช้ไม่ครบถ้วนสำหรับการขอวีซ่านี้ เขาหรือเธอก็อาจจะยังคงได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยบนพื้นฐานบางอย่าง ภายใต้เงื่อนไขนี้ ผู้ปกครองก็จะสามารถยื่นคำร้องขอตั้งถิ่นฐานถาวรหลังจากอยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรไปแล้ว 10 ปีเท่านั้น

คุณอาจจะต้องการคุยกับหนึ่งในที่ปรึกษาแผนกวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักรของเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้

Local Office Numbers:
Bangkok: 02-254-8900
Phuket: 084-021-9800
Chiang Mai: 053-818-306
Pattaya: 084-021-9800
International Numbers:
UK: 0207-101-9301
Thailand: +66 2254-8900